Splníme Vám víc než jen 3 přání

ICT a sdílené služby - Budování a modernizace datových center - Výzva IV


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 31. 08. 2018 - 31. 05. 2019

Zaměření programu

 • Podporované aktivity:
  • Budování a modernizace datových center
 • Nepodporované aktivity:
  • centra pro implementaci IS/ICT – funkčně samostatné jednotky (ve smyslu samostatné právní entity), které tyto služby poskytují dceřiným/sesterským společnostem ve skupině nebo externím zákazníkům na bázi outsourcingu,
  • telekomunikační služby – poskytování základních licencovaných a regulovaných telekomunikačních služeb,
  • služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.)
  • mobilní datová centra,
  • nelze budovat DC pronájmem celého nebo části již existujícího DC. Dotován nebude pronájem kancelářských místností, parkovacích ploch, garáží či jiných prostorů využívaných k jiným činnostem, než je přímé zabezpečení technického provozu samotného DC (dotován bude jen nájem za prostory, kde je umístěna potřebná funkční a záložní technologie DC a kancelářské zázemí pro technický personál DC včetně sociálního zařízení).
  • modernizací DC se nerozumí upgrade HW či SW, který není ve vlastnictví provozovatele DC – nejednalo by se o investiční ZV viz příloha č. 4. Pravidla pro žadatele a příjemce – Zvláštní část.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > ICT a sdílené služby

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • ICT

Způsobilé výdaje

 • Služby expertů (pouze MSP) - poradenské služby poskytnuté externími poradci (Uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama).
 • Nájemné
 • Investice do hmotného a nehmotného majetku, v případě projektové dokumentace v režimu de minimis:
  • Nákup pozemku a výdaje na externě nakupované služby a práce v souvislosti s přípravou pozemků pro výstavbu, tzn. hrubé i čisté úpravy (např. sadové úpravy), přeložky sítí (plyn, el. energie apod.) za účelem stavební činnosti v souvislosti s realizací projektu. Cena pozemku musí být doložena posudkem znalce pro oceňování. Výdaj je způsobilý do výše pořizovací ceny pozemku stanovené znaleckým posudkem, maximálně však do výše 10 % z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů.
  • Výdaje na externě nakupované služby za účelem demolice staveb nezbytně nutné k realizaci nové výstavby.
  • Pořizovací cena přípojek plynu, vody, kanalizace, elektřiny, telefonu, pozemních komunikací u staveb.
  • Pořizovací cena staveb za účelem realizace projektu. Výdaj je způsobilý maximálně do výše stanovené znaleckým posudkem.
  • Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 61/1988 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
  • Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
  • Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje na technické zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.
  • Pořizovací cena nové výstavby
  • Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení a pro technické zhodnocení budov. Do způsobilých výdajů je možno zahrnout pouze náklady na pořízení dokumentace ke stavbám.
  • Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících zařízení a technologií potřebných pro provoz DC (např. kabelové trasy, datové rozvaděče, servery, chladicí systémy, expanzní zařízení, zdroje energie – záložní zdroje napájení + motorgenerátory, systémy pro fyzickou bezpečnost, požární bezpečnost, monitoring klimatu prostředí (teplota, vlhkost), funkčnost energetických zdrojů, měření spotřeby energií, technologií pro využití tepla generovaného DC, ochrana proti šíření hluku, atd. Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně příslušenství, dopravy, montáže, zapojení do sítí a drobných stavebních úprav, přičemž náklady na stavební práce jsou přijatelné v minimální a nezbytné výši, a to jen v případech, kdy provedení stavebních prací technicky souvisí s instalací pořizovaných movitých věcí nebo souboru movitých věcí. Dále sem patří kupní ceny nákladů na služby poradců, expertů vč. nákladů za studie (externě nakupované služby poradců a expertů nemohou mít povahu trvalých nebo opakujících se činností a nemohou se vztahovat k obvyklým provozním nákladům podniku) a jiných nákladů, a to pouze za podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují do jeho pořizovací ceny.
  • Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení určených k vybavení datového centra nebo kancelářských zařízení nespadajících do kategorie hardware (např. kopírovací stroj, skartovací stroj, telefony atp.).
  • Pořizovací cena programů a licencí nezbytných pro využití hardware, tzn. základního software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikačního software a software pro modelování a tvorbu informačních systémů. Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně nezbytných nákladů na implementaci (např. programování), nákladů na služby poradců, expertů, nákladů za studie a jiných nákladů, a to pouze za podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují do jeho pořizovací ceny.
  • Ostatní náklady projektu nezahrnuté do dlouhodobého majetku. Jedná se o odbornou literaturu, přístup ke cloudovým službám a přístup do databází nutných pro realizaci projektu.
  • Nehmotný majetek je způsobilý pro výpočet investičních nákladů, jestliže splňuje tyto podmínky:
   • musí se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem podpory;
   • musí se jednat o odepisovaný majetek.
   • musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím;
   • musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a musí být využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně pěti (5) let (tří (3) let v případě malých a středních podniků).
   • U velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních nákladů na počáteční investici.

Nezpůsobilé výdaje

 • DPH, pokud je příjemce oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),
 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu, “vyjma výdajů na projektovou dokumentaci a/nebo stavební povolení podpořené v režimu de minimis,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
 • leasing, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – obecná část nestanoví jinak,
 • výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak,
 • výdaje spojené s administrací projektu, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak,
 • výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora a podpora de minimis.

Upozornění a omezení

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost.

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 1 000 000 150 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 1 000 000 150 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 1 000 000 150 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 1 000 000 150 000 000

Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty:

 • rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří,
 • studii proveditelnosti dle povinné osnovy,
 • další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokument prokazující zajištění externího financování projektu – vždy, pokud je relevantní),
 • dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (např. výpis z katastru, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě kupní, kupní smlouva apod.). Nájemní smlouva musí být sjednaná minimálně na dobu realizace projektu a dále alespoň pěti (5) let (tří (3) let v případě malých a středních podniků) od předpokládaného data konce projektu,
 • vyplněný formulář finanční analýzy,
 • prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis,
 • v případě, že žadatelem je velký podnik, musí žadatel doložit smlouvu o spolupráci s MSP,
 • v případě, že žadatel dokládá finanční zdraví prostřednictvím subjektu odlišného od žadatele, doloží požadované dokumenty dle společné přílohy výzvy - Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele.

Územní omezení

 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Místo realizace musí být identifikováno adresou a popisným číslem.
 • Vymezení zvýhodněných regionů: Okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy). Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné.

Podporované aktivity

 • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém z odvětví uvedených ve společné příloze č. 1 Část B této Výzvy.
  • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v části B přílohy této Výzvy,
  • zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03),
  • uhelný průmysl (CZ NACE B 05, C 19.1),
  • odvětví oceli (dle vymezení v Příloze 1 této výzvy),
  • průmysl výroby syntetických vláken (dle vymezení ve společné příloze č. 1 této výzvy),
  • stavba lodí (CZ NACE C 30.11),
  • doprava a související infrastruktura (CZ NACE H 49, H 50, H 51)
  • výroba a distribuce energie a energetická infrastruktura (CZ NACE D 35).

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem