Splníme Vám víc než jen 3 přání

Energetické úspory v bytových domech III - výzva č. 78


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 02. 02. 2018 - 29. 11. 2019

Zaměření programu

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení, výměna oken a dveří);
 • Instalace exteriérových prvků stínění;
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (zpětné získávání tepla);
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • Instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • Instalace solárních termických kolektorů včetně akumulační nádrže;
 • Instalace fotovoltaických soustav;
 • Výměna předávací stanice;
 • Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Operační program

 • Integrovaný regionální operační program > Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výstavba nebo rekonstrukce budov
 • Energetika > Úspory energie

Způsobilé výdaje

 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu (min. 85 % způsobilých výdajů projektu)
  • Stavby
   • zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot);
   • výměna oken a dveří a výdaje přímo související s výměnou oken a dveří (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří);
   • výměna střešní krytiny (pokud krytina plní hydroizolační funkci);
   • instalace exteriérových prvků stínění;
   • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
   • sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
   • sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
   • opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí;
   • zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí;
   • přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními;
   • odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi);
   • výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
   • opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními.
  • Pořízení majetku
   • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
   • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
   • instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo);
   • instalace solárních termických kolektorů;
   • instalace solárních fotovoltaických soustav;
   • instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření);
   • výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů.
  • DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu
   • DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.
 • Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (max. 15 % způsobilých výdajů projektu)
  • Zabezpečení výstavby: technický dozor investora, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Projektová dokumentace: zpracování projektové dokumentace, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zaměření stávajícího stavu
  • Pořízení majetku: výměna předávací stanice
  • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
   • Pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu
   • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce;
   • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy (s výjimkou přístrojů regulujících dodávku tepelné energie podle písm. a), odst. 4, § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií);
   • zpracování energetického hodnocení;
   • podklady pro hodnocení;
   • příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení.
  • DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu
   • DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.
  • Povinná publicita (zveřejnění na internetových stránkách, dočasný billboard, plakát, stálá pamětní deska, atd.)

Nezpůsobilé výdaje

 • náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti (hromosvody, sušáky, antény, apod.);
 • plynová tepelná čerpadla;
 • vnitřní parapety;
 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a výdaje spojené s řízením a administrací projektu (s výjimkou podkladů pro hodnocení a zadávacích řízení);
 • uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu;
 • výdaje na pojištění, úroky, kursové ztráty, celní, soudní a správní poplatky;
 • výdaje na zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu;
 • výdaje, které se přímo nevážou k podporovaným opatřením;
 • výdaj, který není vynaložen v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a dalšími podmínkami v těchto pravidlech uvedenými;
 • výdaje na vedlejší aktivity projektu, které přesahují 15 % ze způsobilých výdajů,
 • výdaje v rozporu s motivačním účinkem:
  • Podpora má motivační účinek, pokud příjemce předložil žádost o podporu před zahájením prací na projektu nebo činnosti.
  • Činnosti, které je možné zahájit před podáním žádosti o podporu:
   • Realizace zadávacích/výběrových řízení na zpracovatele projektové nebo zadávací dokumentace, na poskytování právního, technického, finančního či ekonomického poradenství – pouze v rozsahu nezbytně nutném pro přípravu žádostí o podporu.
   • Uzavření smlouvy k přípravným pracím.
   • Zahájení přípravných prací:
    • příprava zadávacího a výběrového řízení na dodavatele,
    • zpracování projektové dokumentace,
    • zpracování energetického hodnocení,
    • zpracování podkladů pro hodnocení.
  • Činnosti, které není možné zahájit před podáním žádosti o podporu:
   • Zahájení zadávacích/výběrových řízení a/nebo uzavření smlouvy k činnostem, které nespadají do přípravných prací. Zadavatel však může uveřejnit předběžné oznámení dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
   • Nákup movitého majetku (například vybavení staveb).
   • Zahájení stavebních prací.

Upozornění a omezení

 • Oprávnění žadatelé jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících; společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“; bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.
 • Výzva se vztahuje pouze na bytové domy, tj. budovy, které odpovídají definici bytového domu podle písm. a), § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt musí být jako bytový dům nebo objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí.

Pro projekty, jejichž součástí je zateplení obvodových konstrukcí a které splňují následující kritéria podle kapitoly 2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (hladina podpory 1a):
 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
 • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 60 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 2 %
 • ostatní žadatelé
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %
  • státní rozpočet: 0 %
Pro ostatní typy projektů definovaných ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole 2.4 (hladiny podpory 1b, 1c, 2 a 3):
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 70 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 1,5 %
 • ostatní žadatelé
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %
  • státní rozpočet: 0 %

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
 • společenství vlastníků jednotek
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 30 40 90 000 36 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 30 40 90 000 36 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 30 40 90 000 36 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 30 40 90 000 36 000 000
státní podnik 30 40 90 000 36 000 000
NNO, církve 30 40 90 000 36 000 000
státní správa, samospráva 32 100 94 500 90 000 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 32 100 94 500 90 000 000
vyšší, nebo vysoká škola 30 100 90 000 90 000 000
výzkumná instituce 30 40 90 000 36 000 000
společenství vlastníků jednotek 30 40 90 000 36 000 000

Povinné přílohy:

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 3. Podklady pro hodnocení
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, případně prováděcí dokumentace
 7. Položkový rozpočet stavby
 8. Energetické hodnocení
 9. Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu
 10. Průzkum trhu - doložení indikativních nabídek na technologie

Územní omezení

území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem