Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže (3.4.3.) - Výzva 99.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 01. 08. 2019 - 31. 10. 2019

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Odpadové hospodářství

Způsobilé výdaje

 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření
 • hmotný a nehmotný majetek přímo související s realizací záměru
 • ověření účinnosti vhodných sanačních metod u projektů doprůzkumu
 • projektová příprava (za určitých podmínek)
 • rezerva do výše 20 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu

Nezpůsobilé výdaje

 • uznatelným nákladem není nákup pozemků a staveb a dále v rámci projektové přípravy nelze podpořit Analýzu rizika kontaminované lokality, pokud se její realizace aktivně neúčastnilo MŽP (OEREŠ)
 • projekty sanací černých skládek jsou nezpůsobilým nákladem

Upozornění a omezení

 • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR (s DPH)
 • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000,- Kč (bez DPH)
 • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč

Žadatel

 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 85 425 000 42 500 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 85 425 000 42 500 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 85 425 000 42 500 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 85 425 000 42 500 000
státní podnik 85 425 000 42 500 000
NNO, církve 85 425 000 42 500 000
státní správa, samospráva 85 425 000 42 500 000
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 85 425 000 42 500 000
vyšší, nebo vysoká škola 85 425 000 42 500 000
výzkumná instituce 85 425 000 42 500 000

Stěžejní přílohy:

 • projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (příp. technický popis) včetně položkového rozpočtu
 • územní rozhodnutí (popř. územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • u projektů sanací, jejichž nezbytnou součástí je doprůzkum a uzemní rozhodnutí je podmíněno výsledky tohoto doprůzkumu, není územní rozhodnutí vyžadováno. Žadatel doloží stanovisko Stavebního úřadu potvrzující tuto situaci
 • u projektů sanací bez podílu stavebních prací a kde nedochází k zásahu do pozemku, není tato příloha vyžadována
 • závazné stanovisko – vydá věcně příslušný odbor MŽP
 • stanovisko OEREŠ MŽP (obor environmentálních rizik a ekologických škod)
 • doklady prokazující, že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není znám

Podporované aktivity

 • Aktivita 3.4.3 Sanace vážně kontaminovaných lokalit
  • sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií
  • podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP pro Sanace vážně kontaminovaných lokalit je nutné předložit MŽP nejpozději do 01. 09. 2019
- pokud bylo pro projekt vydáno Závazné stanovisko MŽP v rámci předchozí výzvy SC 3.4 a nedošlo-li k žádné změně projektu, nemusí uchazeč žádat o vydání nového Závazného stanoviska MŽP

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem