Splníme Vám víc než jen 3 přání

Aplikace - Výzva VII


Zpět na katalog dotací
Vyhlášení výzvy 15. 06. 2018
Příjem plných žádostí 16. 10. 2019 - 15. 01. 2020

Zaměření programu

Program je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který přispěje k naplňování cílů Národních priorit orientovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Nejzazší termín pro ukončení realizace projektu je datum 31. 12. 2022, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Projekty musí dosáhnout minimálně jednoho nového výsledku výzkumu a vývoje, kde podporovány jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Aplikace

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Výzkum, vývoj

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • Náklady na smluvní výzkum
 • Neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • Náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu;
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. Osobní náklady na řízení a administrativu projektu jsou způsobilé pouze v rámci položky Ostatní režie.

Výdaje projektu budou uznány jako způsobilé, pokud budou vynaloženy s principy hospodárnosti, efektivity, účelnosti a územní, časové a účelné způsobilosti.

Projekt je možné členit do etap a jejich financování probíhá pro všechny žadatele ve formě ex-post.

Nezpůsobilé výdaje

Mezi nezpůsobilé náklady projektu je zahrnuto DPH, nezpůsobilá část odpisů, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky a leasing.

Upozornění a omezení

Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí.

 • V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden podnikatelský subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Další subjekty vystupují jako partneři zapojení do realizace projektu, kteří mají vlastní rozpočet, případně i odlišné míry podpory. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

Maximální míra podpory pro jeden projekt je závislá na velikosti podniku příjemce a na kategorii činností (průmyslový výzkum/experimentální vývoj/účinná spolupráce). Průmyslový výzkum může být zastoupen maximálně z 50 % způsobilých výdajů celého projektu. Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu musí být minimálně 50%. Výzkumné organizace jsou v tomto programu posuzovány jako podniky.

Odvětvové vymezení (CZ-NACE) je stručně definováno takto: CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 45 70 1 000 000 40 000 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 45 70 1 000 000 40 000 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 35 70 1 000 000 40 000 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 25 65 1 000 000 40 000 000
státní podnik 0 0 0 není omezeno
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 0 0 0 není omezeno
vyšší, nebo vysoká škola 0 75 1 000 000 40 000 000
výzkumná instituce 0 75 1 000 000 40 000 000

Přílohy k žádosti:

  • Rozvaha, výkaz zisku a ztrát včetně přílohy k účetní závěrce za poslední dvě uzavřená účetní období (všichni partneři konsorcia);
  • Vyplněný formulář finanční analýzy, a to i za partnery;
  • Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia v případě, že žadatelem je člen konsorcia;
  • Vyplněný předepsaný formulář Rozpočet pro program Aplikace;
  • Podnikatelský záměr;
  • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis i za partnery.

Územní omezení

Projekt musí mít dopad na území České republiky vyjma hl. m. Praha. Každé místo realizace musí mít žadatel do doby ukončení projektu evidované v živnostenském rejstříku jako vlastní provozovnu.

Podporované aktivity

Hlavní podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

 • Průmyslový výzkum - plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.
 • Experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.

Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, základní výzkum, aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před dováženým, výrobní aktivity.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem