Státní podpora sportu pro rok 2013: Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

Rok výzvy 2012
Pořadové číslo výzvy 1/13
Počátek příjmu žádostí 13.07.2012
Ukončení příjmu žádostí 30.09.2012
Archivní

Umístění podpory

 • Dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Omezení

 • Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok (viz. zákon č. 218/2000 Sb.)
 • NNO předkládá kompletní žádost, dle stanovených podmínek, včetně vyplnění všech potřebných údajů – zásadní kritéria. Vyžaduje-li to účelové zaměření programu, je nutné zpracovat, přiložit k žádosti předběžný rozpočet projektu, včetně spoluúčasti, vlastních prostředků a také seznam předpokládaných konečných příjemců dotace.
  Upozornění: Předběžný rozpočet uváděný v žádosti žadatelem je pouze informativního charakteru a nemá vliv na konečné stanovení dotačního objemu ze strany MŠMT, protože státní dotace je stanovena výpočtem podle faktografických údajů a dle kritérií „Zásad“ k jednotlivým programům. Výjimkou je žádost o podporu významné sportovní akce, kde je nutné uvést předběžný rozpočet s celkovým objemem a spoluúčastí, včetně rozvahy příjmů a výdajů.
 • Záštita poskytnutá MŠMT je pouze morální podporou sportovní akce a nezakládá nárok na finanční příspěvek. Při případné realizaci podpory (s ohledem na možnosti stávajícího rozpočtu) jsou vyžadovány stejné podmínky, jako u oficiálních žádostí, viz pokyny pro předkládání žádostí.
 • Státní podporu obdrží pouze žadatel, který má řádné vyúčtování dotace z předchozího roku - vypořádání se státním rozpočtem a neporušil „Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 
 • Žádosti, které nesplňují stanovené podmínky veřejně vyhlášených programů nebo nebudou řádně vyplněny, budou vyřazeny.
 • Upozornění pro NNO: zodpovědnost za čerpání státní dotace je na příjemci dotace, stejně tak na konečném příjemci státních prostředků, kteří vedou podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dotace se poskytují maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně do výše 30 %), s výjimkou oblasti ZPS a žáků školních a univerzitních sportovních klubů.
 • Podrobné informace naleznete v textu vyhlášeného programu.

Žádost

 • Žadatelem je NNO s celostátní působností, která předkládá žádost o poskytnutí státní dotace na vyhlášené programy na předepsaných formulářích. 
 • Žádost musí být vyplněna pro každý program samostatně a musí doložit požadovanou dokumentaci. Samostatně je předkládána i žádost na podporu významné akce/akcí a také žádosti pro oblast zdravotně postižených sportovců. Upozornění: Nutno vyplnit všechny údaje formuláře.
 • Žádost musí obsahovat:
  • ověřenou kopii stanov s příslušnou registrací NNO,
  • ověřenou kopii potvrzení o přidělení Identifikačního čísla organizace (IČ),
  • ověřenou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu,
  • jmenný seznam členů s údajem o výši zaplaceného členského příspěvku, viz B/3 - pouze v elektronické podobě a dle vzorového souboru – příloha,
  • přehled konečných příjemců – žadatelů o státní dotaci u Programu IV. - pouze v elektronické podobě a dle vzorového souboru – příloha.
 • Žadatel předkládá ověřené kopie i údaje v elektronické podobě na přenosném nosiči pouze jednou.
  Při podání více žádosti je nutné přiložit již jen kopie písemných dokumentů a na každé uvést, ke kterému programu byl přiložen originál ověřené kopie. U údajů o členské základně je nutné obdobně uvést, u které žádosti je přiložen nosič CD nebo DVD.
  Upozornění: Písemné údaje v žádosti musí být shodné s elektronickými údaji.
 • Před vyplněním žádosti je také nutné prostudovat doplňující informace účelového zaměření a specifického vymezení u jednotlivých programů, které jsou součástí tohoto dokumentu.
 • Žádosti se předkládají 1x v písemné podobě, včetně požadovaných podpisů na adresu: MŠMT – odbor sportu, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Žádost najdete na adrese

http://www.msmt.cz

Související dokumenty

« Zpět na katalog dotací      

Nebyla nalezena žádná dotace.

Nebyla nalezena žádná dotace.

 • Potenciál III - II. prodloužení

  Program Potenciál si dále klade za cíl prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek p …
 • Rozvoj III - III. prodloužení

  Tato výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále jen MSP) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v sou …
nalezeno: 7968 položek
        «« « » »»