Splníme Vám víc než jen 3 přání

březen 2017

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 55.

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů).

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 56.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - výzva č. 1

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. tříd s napojením na TEN-T

duben 2017

Zahájení příjmu žádostí: Úspory energie v SZT - Výzva II

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem a maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Zahájení příjmu žádostí: Cyklodoprava II.

Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí: Vysokorychlostní internet - Výzva I.

Rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Zahájení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 70. výzva

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.

Zahájení příjmu žádostí: Rekultivovat staré skládky (3.3) - Výzva 76.

Cílem výzvy je podpora rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Zahájení příjmu žádostí: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže (3.4.2 a 3.4.3.) - Výzva 65.

Cílem jsou realizace průzkumných prací a sanace vážně kontaminovaných lokalit

Zahájení příjmu žádostí: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov (5.2) - Výzva 61.

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Příjem žádostí: 04. 04. 2017 - 24. 04. 2017 Výzva - Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1)

Cílem programu je podpora mladých začínajících zemědělců podnikajících v rostlinné a živočišné výrobě.

Příjem žádostí: 04. 04. 2017 - 24. 04. 2017 Výzva - Podpora agroturistiky (6.4.2)

Podpora stavební obnovy (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6–40 lůžek) (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

Příjem žádostí: 04. 04. 2017 - 24. 04. 2017 Výzva - Investice do nezemědělských činností (6.4.1)

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí: 04. 04. 2017 - 24. 04. 2017 Výzva - Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (6.4.3)

Podpora nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv tj. dřevní nebo směsné pelety, nedřevní pelety a dřevní brikety (záměr na novou výstavbu bioplynových stanic nebude ve 2. kole příjmu žádostí spuštěn).

Příjem žádostí: 04. 04. 2017 - 24. 04. 2017 Výzva - Lesnická infrastruktura (4.3.2)

Cílem programu je podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Příjem žádostí: 04. 04. 2017 - 24. 04. 2017 Výzva - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (8.6.2)

Cílem je podpora investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Ukončení příjmu žádostí: Potenciál - Výzva III

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Typický projekt - výzkumná centra, laboratoře, výzkumné dílny atd.

Ukončení příjmu žádostí: Inovace - inovační projekt - Výzva III

Uvádění na trh nových nebo inovovaných produktů, které vznikají na základě výzkumu a vývoje (inovace produktu). Zavádění nových postupů a technologií do výrobních procesů (inovace procesu). Zavádění nástrojů pro organizační a marketingovou inovaci v podniku. Projekt musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj. Bude posuzována Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3).

Ukončení příjmu žádostí: Aplikace - Výzva III

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro '''vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb''' prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění '''inovací vyšších řádů''' a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle '''Národní RIS3 strategie''' "Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)". A dále na příslušné integrované územní investice.

květen 2017

Zahájení příjmu žádostí: Sociální bydlení II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Zahájení příjmu žádostí: Sociální bydlení (SVL) II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Zahájení příjmu žádostí: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkaté technologie - aktivita "b" (akumulace energie)

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti akumulace energie.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkaté technologie - aktivita "c" (druhotné suroviny)

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti druhotných surovin.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkaté technologie - aktivita "a" (elektromobilita)

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

červen 2017

Zahájení příjmu žádostí: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu (1.3) - Výzva 62.

Výzva je zaměřena na podporu projektů týkajících se zajištění povodňové ochrany intravilánu.

Ukončení příjmu žádostí: Rekultivovat staré skládky (3.3) - Výzva 76.

Cílem výzvy je podpora rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Ukončení příjmu žádostí: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže (3.4.2 a 3.4.3.) - Výzva 65.

Cílem jsou realizace průzkumných prací a sanace vážně kontaminovaných lokalit

červenec 2017

Ukončení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - Výzva II

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

srpen 2017

Ukončení příjmu žádostí: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu (1.3) - Výzva 62.

Výzva je zaměřena na podporu projektů týkajících se zajištění povodňové ochrany intravilánu.

září 2017

Zahájení příjmu žádostí: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 69.

*cílem je zvyšování materiálového a energetického využití odpadů (zvyšování separace, budování sběrných míst, sběrných dvorů, apod.)

Ukončení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 70. výzva

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie v SZT - Výzva II

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem a maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Ukončení příjmu žádostí: Cyklodoprava II.

Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury

Ukončení příjmu žádostí: Sociální bydlení II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Ukončení příjmu žádostí: Sociální bydlení (SVL) II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Ukončení příjmu žádostí: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

Ukončení příjmu žádostí: Vysokorychlostní internet - Výzva I.

Rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem