Splníme Vám víc než jen 3 přání

únor 2018

Ukončení příjmu žádostí: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 69.

*cílem je zvyšování materiálového a energetického využití odpadů (zvyšování separace, budování sběrných míst, sběrných dvorů, bioplynové stanice, pyrolýza apod.)

Ukončení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - Výzva III

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 111.

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů).

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 112.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

březen 2018

Zahájení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 100. výzva

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.

duben 2018

Příjem žádostí: 03. 04. 2018 - 23. 04. 2018 Výzva 6 - Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1)

Cílem programu je podpora mladých začínajících zemědělců podnikajících v rostlinné a živočišné výrobě.

Příjem žádostí: 03. 04. 2018 - 23. 04. 2018 Výzva 6 - Podpora agroturistiky (6.4.2)

Podpora stavební obnovy (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6–40 lůžek) (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

Příjem žádostí: 03. 04. 2018 - 23. 04. 2018 Výzva 6 - Investice do nezemědělských činností (6.4.1)

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

Zahájení příjmu žádostí: Prevence vzniku odpadu (3.1) - Výzva 103.

předcházení vzniku komunálního odpadu, předcházení vzniku průmyslových odpadů

Příjem žádostí: 03. 04. 2018 - 23. 04. 2018 Výzva 6 - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (8.6.2)

Cílem je podpora investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 93.

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů). Alokace 300 mil. Kč

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 94.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - Výzva III

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Ukončení příjmu žádostí: Marketing - Výzva III

Cílem výzvy je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich.

Ukončení příjmu žádostí: Aplikace - Výzva V - Clean Sky 2

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro '''vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb''' prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění '''inovací vyšších řádů''' a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích a zapojení v oblasti komplementárních aktivit unijních programů s OPPIK v oblastech podporovaných JTI Clean Sky Joint Undertaking (CS 2 - www.cleansky.eu). Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle '''Národní RIS3 strategie''' "Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)" a "Zvýšit relevanci výzkumu". A dále na příslušné integrované územní investice.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - FVE - Výzva II

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

květen 2018

Ukončení příjmu žádostí: Technologie - Výzva VII

Cílem programu je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

červen 2018

Zahájení příjmu žádostí: Školicí střediska - Výzva III

Cílem programu je budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

Zahájení příjmu žádostí: Aplikace - Výzva VI

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro '''vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb''' prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění '''inovací vyšších řádů''' a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle '''Národní RIS3 strategie''' "Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)". A dále na příslušné integrované územní investice.

Ukončení příjmu žádostí: ICT a sdílené služby - Výzva IV - Tvorba nových IS/ICT řešení

Program je zaměřen na zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů; a dále snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích (založení/rozšíření center sdílených služeb či datových center).

červenec 2018

Ukončení příjmu žádostí: Sociální bydlení II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Ukončení příjmu žádostí: Sociální bydlení (SVL) II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Ukončení příjmu žádostí: Prevence vzniku odpadu (3.1) - Výzva 103.

předcházení vzniku komunálního odpadu, předcházení vzniku průmyslových odpadů

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem