Splníme Vám víc než jen 3 přání

prosinec 2017

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů (2.3) - Výzva 79.

Výzva je zaměřena na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí, které slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Ukončení příjmu žádostí: Inovační Vouchery II

Program podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

leden 2018

Ukončení příjmu žádostí: KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY (KODUS) - výzva pro rok 2018

Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Ukončení příjmu žádostí: PEČOVATELSKÝ BYT (PČB) - výzva pro rok 2018

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Ukončení příjmu žádostí: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (1.3) - Výzva 74.

Výzva je zaměřena na podporu projektů týkajících se zajištění povodňové ochrany intravilánu. Dále jsou přijímány projekty na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Ukončení příjmu žádostí: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek (2.2) - Výzva 89.

*Cílem je podpořit záměry týkající se snížení emisí stacionárních zdrojů do ovzduší (rekonstrukce či náhrady neekologických zdrojů, pořizování technologií snižujících uvolňování emisí, budování systémů CZT apod.).

Ukončení příjmu žádostí: ICT a sdílené služby - Výzva IV - Tvorba nových IS/ICT řešení

Program je zaměřen na zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů; a dále snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích (založení/rozšíření center sdílených služeb či datových center).

únor 2018

Zahájení příjmu žádostí: Sociální bydlení II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Zahájení příjmu žádostí: Sociální bydlení (SVL) II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Zahájení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 93.

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů).

Zahájení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 94.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže (3.4.2 a 3.4.3.) - Výzva 75.

Cílem jsou realizace průzkumných prací a sanace vážně kontaminovaných lokalit

Ukončení příjmu žádostí: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 69.

*cílem je zvyšování materiálového a energetického využití odpadů (zvyšování separace, budování sběrných míst, sběrných dvorů, bioplynové stanice, pyrolýza apod.)

Ukončení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - Výzva III

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

březen 2018

Zahájení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 100. výzva

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.

duben 2018

Zahájení příjmu žádostí: Prevence vzniku odpadu (3.1) - Výzva 103.

předcházení vzniku komunálního odpadu, předcházení vzniku průmyslových odpadů

Příjem žádostí: 04. 04. 2018 - 24. 04. 2018 Výzva 6 - Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1)

Cílem programu je podpora mladých začínajících zemědělců podnikajících v rostlinné a živočišné výrobě.

Příjem žádostí: 04. 04. 2018 - 24. 04. 2018 Výzva 6 - Podpora agroturistiky (6.4.2)

Podpora stavební obnovy (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6–40 lůžek) (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

Příjem žádostí: 04. 04. 2018 - 24. 04. 2018 Výzva 6 - Investice do nezemědělských činností (6.4.1)

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí: 04. 04. 2018 - 24. 04. 2018 Výzva 6 - Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (6.4.3)

Podpora nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv tj. dřevní nebo směsné pelety, nedřevní pelety a dřevní brikety (záměr na novou výstavbu bioplynových stanic nebude ve 2. kole příjmu žádostí spuštěn).

Příjem žádostí: 04. 04. 2018 - 24. 04. 2018 Výzva 6 - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (8.6.2)

Cílem je podpora investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 93.

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů).

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 94.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - Výzva III

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem