Splníme Vám víc než jen 3 přání

červen 2017

Ukončení příjmu žádostí: Rekultivovat staré skládky (3.3) - Výzva 76.

Cílem výzvy je podpora rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Ukončení příjmu žádostí: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže (3.4.2 a 3.4.3.) - Výzva 65.

Cílem jsou realizace průzkumných prací a sanace vážně kontaminovaných lokalit

Ukončení příjmu žádostí: Podpořit preventivní protipovodňová opatření (1.4) - Výzva 63.

Podpora varovných, hlásných, předpovědních a výstražných protipovodňových systémů, které umožní včas upozornit na hrozící povodně, tak aby bylo možné neprodleně zahájit rozhodující opatření na ochranu majetku a lidských životů.

červenec 2017

Zahájení příjmu žádostí: Inovace - inovační projekt - Výzva IV

Uvádění na trh nových nebo inovovaných produktů, které vznikají na základě výzkumu a vývoje (inovace produktu). Zavádění nových postupů a technologií do výrobních procesů (inovace procesu). Zavádění nástrojů pro organizační a marketingovou inovaci v podniku. Projekt musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj. Bude posuzována Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3).

Ukončení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - Výzva II

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Ukončení příjmu žádostí: Prevence vzniku odpadu (3.1) - Výzva 68.

předcházení vzniku komunálního odpadu, předcházení vzniku průmyslových odpadů

srpen 2017

Ukončení příjmu žádostí: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu (1.3) - Výzva 62.

Výzva je zaměřena na podporu projektů týkajících se zajištění povodňové ochrany intravilánu.

září 2017

Zahájení příjmu žádostí: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 69.

*cílem je zvyšování materiálového a energetického využití odpadů (zvyšování separace, budování sběrných míst, sběrných dvorů, apod.)

Ukončení příjmu žádostí: Cyklodoprava II. - Výzva č. 72

Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 60.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 59.

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů).

Ukončení příjmu žádostí: Vysokorychlostní internet - Výzva I.

Rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Ukončení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 70. výzva

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.

Ukončení příjmu žádostí: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

říjen 2017

Příjem žádostí: 01. 10. 2017 - 21. 10. 2017 Výzva - Investice do zemědělských podniků (4.1.1)

Cílem programu je podpora zemědělských subjektů podnikajících v rostlinné a živočišné výrobě.

Příjem žádostí: 01. 10. 2017 - 21. 10. 2017 Výzva - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (16.2.2)

Program je zaměřen na rozvoj inovací, tzn. na zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu.

Příjem žádostí: 01. 10. 2017 - 21. 10. 2017 Výzva - Technika a technologie pro lesní hospodářství (8.6.1)

Cílem programu je podpora investic do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů.

Příjem žádostí: 01. 10. 2017 - 21. 10. 2017 Výzva - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (4.2.1)

Cílem programu je zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.

Ukončení příjmu žádostí: Inovace - inovační projekt - Výzva IV

Uvádění na trh nových nebo inovovaných produktů, které vznikají na základě výzkumu a vývoje (inovace produktu). Zavádění nových postupů a technologií do výrobních procesů (inovace procesu). Zavádění nástrojů pro organizační a marketingovou inovaci v podniku. Projekt musí navazovat na ukončený výzkum a vývoj. Bude posuzována Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3).

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - FVE - Výzva I

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie v SZT - Výzva II

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem a maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

prosinec 2017

Zahájení příjmu žádostí: Sociální bydlení II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Zahájení příjmu žádostí: Sociální bydlení (SVL) II.

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Ukončení příjmu žádostí: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů (3.2) - Výzva 69.

*cílem je zvyšování materiálového a energetického využití odpadů (zvyšování separace, budování sběrných míst, sběrných dvorů, apod.)

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů (2.3) - Výzva 79.

Výzva je zaměřena na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí, které slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem