Splníme Vám víc než jen 3 přání

ZPRÁVA O ČR: EVROPSKÁ KOMISE VYSTAVILA ČESKÉ EKONOMICE KAŽDOROČNÍ VYSVĚDČENÍ

Na výbornou si podle zprávy Česká republika vede co do hospodářského růstu, nezaměstnanosti, míry chudoby či stability finančního sektoru. Podstatně horší hodnocení si vysloužilo financování zdravotnictví, investiční  prostředí, veřejné zakázky nebo rozvoj e-governmentu. Zpráva naznačuje, v jakých oblastech jsou potřeba reformy, aby se posílil proces konvergence k průměru EU.

Hlavní výsledky Zprávy pro Českou republiku

Hospodářský růst: I přes jisté zpomalení v roce 2016 roste česká ekonomika nadále solidním tempem a v roce 2017-18 se očekává mírné zrychlení na 2,6 %.

Trh práce: Míra nezaměstnanosti v roce 2016 činila 4,0 % a byla nejnižší v EU. Nyní se však zvyšuje riziko nedostatku pracovních sil na trhu práce. Zpráva dává návod, kde a jak najít volné pracovní síly. Jedná se zejména o vyšší zapojení žen s dětmi a nízko-kvalifikovaných či hendikepovaných pracovníků. Situaci na trhu práce by rovněž zlepšilo snížení daňového zatížení práce a posílení sektoru odborného vzdělávání.

Vzdělávání: Výsledky žáků ČR se oproti jiným zemím zhoršují a výrazně narůstají rozdíly mezi sociálními skupinami (podle výsledků PISA má ČR jeden z největších rozdílů v závislosti na sociálně-ekonomickém statusu). Stále se nedaří integrovat romské děti, podle různých průzkumů se v segregovaných školách vzdělává stále 25-40 % romských dětí. Zvýšení platů učitelů a zavedení kariérního řádu je příslibem, že by se mohlo povolání učitele stát atraktivnějším.

Zdravotnictví: Systém financování zdravotnictví vykazuje řadu neefektivit a vede k nadužívání péče (ČR má např. oproti EU dvojnásobný počet návštěv u lékaře, vysoký počet lůžek v nemocnicích apod.). Problematické jsou veřejné zakázky, například 55 % tendrů probíhá s jedním dodavatelem, oproti jiným zemím se málo využívají hromadné nákupy.

Sociální politika: Česká republika má stále jednu z nejnižších měr chudoby v EU. I přesto v sociální oblasti narůstají problémy, kterými jsou zejména otázka bydlení pro nízkopříjmové skupiny a narůstající bezdomovectví. Více než 50 000 lidí žije v nájemních bytech, kde výdaje na nájem překračují 65 % příjmů. Počet sociálně vyloučených lokalit se za poslední desetiletí zdvojnásobil.

Daňový systém: Podařilo se zavést řadu reforem pro zamezení daňovým únikům, ale málo pozornosti je věnováno potřebě zjednodušit daňový systém a snížit náklady placení daní, které jsou stále sedmé nejvyšší v EU.

Investice do infrastruktury: Investice brzdí nedostatky v podnikatelském prostředí a další administrativní překážky, rovněž v oblasti vyřizování stavebních povolení. Zahájení řady projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU bylo odloženo kvůli nevyhovujícím posouzením vlivů na životní prostředí, což odráží nedostatky v přípravě a provádění projektů.

Výzkum a vývoj: Investice do výzkumu a vývoje se v minulých letech přiblížily k úrovni k průměru EU, tj. k výši 2% HDP. S výsledky však Česká republika zaostává v řadě oblastí. Zejména spolupráce mezi podniky a výzkumnými ústavy zůstává na nízké úrovni.

Veřejné zakázky: Mezinárodní srovnání poukazují na značné nedostatky v zadávání veřejných zakázek, zejména co do transparentnosti a efektivity: mezi zeměmi EU má ČR druhý největší podíl tendrů bez uveřejnění, jeden z nejvyšších podílů zakázek s jedním uchazečem a zakázek soutěžených na nejnižší cenu. Efektivitu dále snižuje omezené využívání centralizovaných nebo společných nákupů a nedostatečná odborná příprava úředníků odpovědných za zadávání veřejných zakázek. Zlepšení situace se očekává od nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který je v platnosti od října.

E-government: ČR zůstává jedna z nejméně pokročilých zemí EU v oblasti elektronizace státní správy. Rozvoj brzdí resortismus a roztříštěnost odpovědnosti mezi několik ministerstev. Z EU fondů je na rozvoj e-governmentu vyhrazeno 5 mld EUR, ale čerpání je dosud pomalé.

Zpráva o ČR je podkladem pro ekonomická doporučení, která Evropská komise České republice navrhne v polovině května. Celou Zprávu o České republice si můžete přečíst zde.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 162, březen 2017

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem