Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zkvalitnění nakládání s odpady

Ze statistik vyplývá, že má Česká republika pořád velký prostor na navyšování podílu materiálově využitého odpadu a  jeho třídění. Naše produkce směsného komunálního odpadu je skoro o třetinu vyšší než třeba v Rakousku či Německu. Nejlepší regiony EU produkují již méně než 70 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. U nás těchto výsledků dosahují jen některé obce a města.

Od roku 2007 pomáhá významně řešit tuto problematiku prostřednictvím financí z evropského Fondu soudržnosti Operační program Životní prostředí (OPŽP). V letech 2007-2013 byly pro záměry řešící zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů EUR. V aktuálním programovém období do roku 2020 je v OPŽP na tyto projekty připraveno cca 408 milionů EUR.

Jako příklady možných záměrů lze uvést sběrné dvory, systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu a  odpadu podobného komunálnímu odpadu s možností pořízení svozových prostředků, třídící a dotřiďovací linky, zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů, bioplynové stanice, zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití, zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, výroba paliv z ostatních odpadů či nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických.

U většiny typů projektů je široké spektrum oprávněných žadatelů jak z veřejnoprávní tak i podnikatelské sféry, výjimkou jsou například sběrné dvory, u kterých je okruh možných žadatelů zúžen. Výše dotace je závislá na typu záměru a  žadatele, podpora se pohybuje v širokém rozmezí 25–85 % ze způsobilých výdajů.

V současné době probíhá v rámci cíle zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů 69. výzva, u  které bylo ukončení příjmu žádostí odloženo z konce listopadu až na 28. února 2018. Tato výzva rozdělí 800 mil. Kč. V září pak se stejnou alokací naváže výzva č. 104, v rámci které budou přijímány žádosti do prosince 2018.

Vedle řešení problematiky s již vzniklými odpady Operační program Životní prostředí myslí rovněž na prevenci a podporuje projekty zaměřené na předcházení vzniku komunálních i  průmyslových odpadů. Zde lze zmínit například podporu pořizování domácích kompostérů pro občany, rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů na textil nebo investice do průmyslových technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Zájemci o tuto oblast budou moci podat žádost o dotaci od dubna do července 2018 a rozděleno by zde v rámci 103. výzvy mělo být 500 mil. Kč.

Důležitou oblastí je také inventarizace a odstraňování ekologických zátěží. I pro tyto projekty budou mít možnost získat v roce 2018 podporu.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Společnost žadatele, která je zaměřena na svoz a zpracování odpadu se rozhodla zlepšit systém sběru a třídění odpadů ve své spádové oblasti. Projekt byl v první části zaměřen na zavedení 3 000 ks nových nádob na sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) v příslušném okresním městě. Došlo tak ke zvýšení podílu separovaného BRKO z komunálního odpadu. Separovaný BRKO je tak materiálově využíván na stávající kompostárně provozovatele. Součástí bylo také pořízení svozového vozidla pro BRKO.

Druhou částí žádosti bylo pořízení nádob pro separaci papíru (400 ks), plastů (400 ks) a BRKO (400 ks) do jednotlivých domácností pro přilehlou obec rámci tzv. pilotního projektu ISNO (integrovaný systém nakládání s odpady). Pořízením těchto nádob došlo ke zvýšení separování recyklovatelné či materiálově využitelné složky komunálního odpadu. V rámci projektu bylo také pořízeno 20 ks kompostérů (2000 l) a další vozidlo pro svoz odpadů z hůře dostupných oblastí spádové oblasti. Realizací projektu došlo ke snížení množství BRKO ve směsných odpadech, které jsou ukládány na skládku. Dále došlo k podpoře separace plastů a papíru. Pořízení automobilů podpořilo celý systém svozu vytříděných odpadů.

Projekt přispěl k naplňování legislativy odpadového hospodářství ČR i EU a plnění cílů POH ČR daného kraje. Z celkového způsobilého rozpočtu cca 12,9 mil. Kč získal žadatel podporu cca 3,2 mil. Kč. Pokud by součástí projektu nebyly svozové vozy, procentuální výše dotace by byla ještě vyšší. Přijetím dotace na účet bylo zahájeno 5 leté období udržitelnosti projektu, kdy je nezbytné zachovat realizovaná opatření a prokazovat dosažené množství vytříděných odpadů.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné mít včas připravené povinné přílohy a určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnotícím kritériím a podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná opatření nastavit. Je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení a podrobný položkový rozpočet (u technologií pak indikativní nabídky). Podmínkou je rovněž územní rozhodnutí (územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení. Výhodou je stavební povolení či vyjádření stavebního úřadu, že povolení není třeba.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 173, únor 2018

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem