Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zdravotnictví z pohledu dotačních možností

Programové období 2007 – 2013 nabízelo poměrně široké spektrum příležitostí pro investice do zdravotnictví. Zatím co Integrovaný operační program (IOP) podporoval investice do národní sítě zdravotnických zařízení a specializovaných center, Regionální operační programy se zaměřili na podporu zdravotnictví v lokálním měřítku, buď samostatně, nebo alespoň jako součást programů pro rozvoj sídel. Z IOP pak bylo možné ještě získat podporu na elektronizaci zdravotnictví.

Současná dotační politika je, bohužel, poněkud jiná. Jsou podporována jen vybraná zdravotnická centra a centra návazné péče určité velikosti. Dalším směrem je pak deinstitucionalizace psychiatrické péče.

Na podporu zdravotnictví se rovněž zaměřuje i Integrovaný regionální operační program (IROP). V současném programovém období (2014-2020) tak byla vyhlášena řada výzev, uvedených níže:

  • Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie;
  • Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče;
  • Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče;
  • Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

U všech daných výzev již byl ukončen příjem žádostí o  podporu, vyjma Výzvy č. 75 se zbytkovou alokací z EU cca 419,4 mil. Kč (informace k 22. únoru 2018) v rámci níž budou žádosti přijímány až do 15. července 2020. Až 90% dotaci je možné využít na zřízení nových, respektive rekonstrukci stávajících, zařízení pro poskytování komunitní péče (například centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby nebo psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí) či vybavení mobilních komunitních týmů.

Další možnost finanční podpory z fondů Evropské unie se nabízela prostřednictvím Výzvy č. 26 eGovernment I. v rámci aktivity eHealth, kde bylo možné pořídit informační systémy zaměřené na sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče, poskytování informací o zdravotní péči pacientům, sdílení informací o preskripci, žádankách, čekacích listech na lékařské výkony, telemedicínu apod. Zároveň bylo možné vybudovat základní informační infrastrukturu pro agendu zdravotnictví. Tato výzva však byla uzavřena v září 2017 a  v  současné době se neočekává vyhlášení dotačního titulu, který by na ni navazoval.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Specializované zdravotnické centrum (dále jen Centrum) jedné z nemocnic předložilo projekt na zkvalitnění a  rozšíření poskytované zdravotní péče pro pacienty s cévními chorobami mozku ve spádové oblasti Centra. Byly vytvořeny adekvátní podmínky, aby se Centrum mohlo stát špičkovým pracovištěm.

V rámci projektu byla pořízena speciální lůžka na JIP, resuscitační lůžko, transportní lůžko. Dále byl pořízen ventilátor pro umělou plicní ventilaci, monitory vitálních funkcí, ultrazvukové přístroje, přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky, přístroje pro rehabilitaci pacientů a další přístroje pro léčbu pacientů s cévními chorobami mozku.

Celkové způsobilé výdaje dosáhly výše 24,2 mil. CZK, kdy 85% dotace činila 20,6 mil. Kč. Přístroje byly dodány a zprovozněny v průběhu roku 2012. Realizace projektu přispěla ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče ve spádové oblasti Centra, která je přibližně 600 tis. obyvatel.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné mít včas připravené povinné přílohy a určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnotícím kritériím a podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná opatření nastavit. V případě realizace stavebních činností je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení a podrobný položkový rozpočet. Podmínkou je rovněž územní rozhodnutí (územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení. Dále stavební povolení či vyjádření stavebního úřadu, že povolení není třeba. V případě pořízení hmotného či  nehmotného majetku pak indikativní nabídky.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 174, březen 2018

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem