Splníme Vám víc než jen 3 přání

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci mohou čerpat finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců z fondů EU. A to konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), z výzev 043 a 060.

V porovnání s Operačním programem Lidské zdroje a  zaměstnanost (OPLZZ) z let 2007-2013 je administrace projektů z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v  mnohém jednodušší.

Režim financování projektu založen na metodě jednotkových nákladů. Poskytovatel podpory definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle toho, kolika jednotek se příjemci (a jeho případným partnerům – záleží na výzvě) podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je vypočtena výše podpory, na kterou má projekt nárok. Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobohodin v  ukončených kurzech.

Způsobilé k proplacení jsou pouze osobohodiny účastníků, kteří získají osvědčení, tj. zakončí kurz úspěšně (dle předepsaných podmínek v dokumentaci k  danému kurzu), a zároveň absolvují nejméně 70 % délky kurzu stanovené v  dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu.

Pro výzvu č. 03_16_043 s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců byli oprávněnými žadateli obchodní korporace, státní podniky, OSVČ a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost. Tato výzva umožnila blíže specifikovaným zaměstnavatelům vzdělávat své zaměstnance v různých oblastech vedoucích k prohloubení jejich znalostí vhodných pro výkon pracovní činnosti. V rámci každého projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů. Projekt v dané výzvě může trvat maximálně 24  měsíců, přičemž nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 4. 2019. Finanční alokace výzvy byla 2 miliardy Kč. K termínu ukončení přijmu žádosti, tj. k 31. 8. 2016, 17:00 hod., bylo do výzvy č. 043 podáno 1 455 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 687 135 035,00 Kč. Žadatel je nucen přispět na financování projektu 15 %.

Ve výzvě č. 03_16_060 s příhodným názvem Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! bylo umožněno žádat o dotaci profesním a podnikatelským sdružením - soukromoprávním subjektům vykonávajícím veřejně prospěšnou činnost, jako jsou spolky, církve a náboženské společnosti, Hospodářská a  Agrární komora a svazy a asociace. Dotace pro tyto subjekty je 100 %. Pro ostatní subjekty, neobsažené ve výše uvedených kategoriích – zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost, činí dotace 85 %. Projekty z této výzvy mohou být naplánovány maximálně na 36 měsíců a musí být ukončeny nejpozději 30. 10. 2020. Alokace výzvy se pohybovala přes půl miliardy korun. Vzhledem k  tomu, že výzva byla průběžná, byl příjem žádostí o podporu po 21  dnech ukončen z důvodu překročení alokace.

V obou výzvách se mohou zaměstnanci vzdělávat v oblastech, které povedou k prohloubení jejich znalostí hodících se nejen k výkonu pracovní činnosti. Jedná se o následující oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a Interní lektor.

Zájemci o další vzdělávání zaměstnanců mají momentálně podávat žádosti do výzvy č. 03_15_021 s názvem Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Výzva je průběžná a bude se uzavírat 31. 12. 2020, přičemž alokace je 3,5 miliardy Kč. Oprávněným žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Další možností pro zájemce o dotaci na vzdělávání zaměstnanců je plánovaná výzva č. 03_17_072 s názvem Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám. Výzva bude kolová a otevřena od listopadu do prosince 2019. Alokace je 50 milionů Kč. Žádat mohou podnikatelské subjekty, NNO, státní podniky a např. profesní a podnikatelská sdružení.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Příjemce dotace z Jižní Moravy realizuje projekt, který zajistí komplexní vzdělávání pro členy spolku. Vzdělání je zaměřeno na zvyšování kompetencí v oblasti právní a ekonomické a  zároveň však také v komunikaci prostřednictvím cizích jazyků.

 Projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti členů a  zároveň atraktivity jejich zaměstnanců na trhu práce.

Pár praktických rad pro žadatele

V prvé řadě je třeba důsledně naplánovat počet a témata školení, počet účastníků a jejich účast na školeních. Každý účastník může absolvovat maximálně 10 školení – dle dané výzvy.

Je třeba si uvědomit, že výstupem každého jednotlivého školení je prezenční listina s podpisy účastníků a školitelů a  po skončení kurzu potvrzení o absolvování. Na základě těchto dokumentů je třeba doložit souhrnnou evidenci, která obsahuje informace o všech ukončených kurzech za dané monitorované období.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 168, září 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem