Splníme Vám víc než jen 3 přání

VÝZKUM A VÝVOJ V PODNIKATELSKÉ SFÉŘE

Výzkum a vývoj (VaV) již dávno není pouze doménou univerzit a specializovaných společností. Zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu dnes každá významnější společnost disponuje minimálně oddělením konstrukce, v lepším případě má vlastní tým odborníků, kterým svěřuje vývojové projekty. Jak a na co lze v této oblasti získat dotace?

Základním krokem je vytvořit si vhodné zázemí, ať již se jedná o laboratoře, zkušebny či alespoň vybavení pro specializované týmy. Pro tento účel je možné využít, stejně jako v minulém programovém období, program Potenciál. Ten umožňuje podnikům bez ohledu na jejich velikost založit nebo rozvíjet centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení investic: pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Dotovat je možno 50 % celkových způsobilých výdajů, minimálně však 2 a maximálně 75 mil. Kč. V současné době probíhá příjem žádostí do II. výzvy tohoto programu. Své projektové záměry budete moci předkládat do 17. 4. 2017.

Máte-li již VaV kapacity dostatečně připraveny, můžete zahájit samotný výzkum a vývoj. To vyžaduje tým špičkových odborníků, často pak i spolupráci se specializovaným externím subjektem. Náklady na tuto činnost mohou být tedy poměrně vysoké, a proto přichází ke slovu program Aplikace. Podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí díky němu mohou realizovat projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, přičemž podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %. Dotace 25 – 70 % dle kategorie činností a velikosti podniku je určena na úhradu neinvestičních nákladů: osobních nákladů, nákladů na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu, nákladů na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž nákladů na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu a konečně na dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. Žádosti do II. kola programu jsou přijímány do 20. 4. 2017.

Pouhý vývoj však nestačí, žádný podnikatel nevyvíjí nové produkty a postupy jen pro zábavu, ale proto, aby je následně aplikoval do výroby či uvedl na trh. I to je však poměrně nákladná činnost, která velmi často vyžaduje obměnu, či alespoň rozšíření, užívaných výrobních technologií, přičemž návratnost může být poměrně dlouhá. A jedná-li se o zakázkovou výrobu, pak může vyrovnání počátečních investičních ztrát napomoci jen výrazné snížení vstupních nákladů. A zde přichází na řadu program Inovace. Oproti období 2007-2013 se tento program vyznačuje zvýšenou náročností a přísnějšími podmínkami, a to i přesto, že maximální možná dotace klesla na 25 – 45 % (v závislosti na velikosti podniku). Podporovány jsou projekty na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) a doplňkově k nim zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace). Aby bylo možné o dotaci žádat, je nutné doložit výsledky VaV činností formou doložení existence funkčního prototypu/vzorku inovovaného produktu či procesu, který se bude díky projektu uvádět na trh. Probíhající průběžná výzva bude ukončena nejpozději 18. 4. 2017.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Společnost zabývající se vývojem a výrobou hologramů a holografických strojů v ČR realizovala dva na sebe navazující projekty z programu Inovace. První projekt byl realizován v letech 2009 – 2012 na základě nově vyvinutého výrobního procesu výroby fólií používaných při výrobě záznamu obrazu s trojrozměrnou strukturou (hologramů), na jehož vývoji se podílela ČVUT v Praze. V rámci projektu byla realizována 3 výběrová řízení na cca 60 mil. Kč způsobilých výdajů a dotace ve výši 60 % ze způsobilých výdajů byla proplacena v 5 žádostech o platbu.

Druhý, navazující, projekt probíhající v letech 2011 až 2013 se zaměřoval na aplikaci hologramů, konkrétně na inovaci produktu i procesu, kde byla vyvinuta výroba sekuritních holografických fólií s obsahem stopových prvků znesnadňujících falsifikaci a zavedení výroby inovativních speciálních lepidel pro aplikaci hologramů. I tento projekt byl realizován na základě spolupráce s ČVUT v Praze. Nová inovativní výrobní technologie byla vybrána v jednom výběrovém řízení, způsobilé výdaje činily cca 40 mil. Kč a dotace ze způsobilých výdajů činila 60 %. Samotný výrobní proces i nově vyráběné hologramy realizované v rámci projektu Inovace jsou unikátními výrobky na celém světě.

 Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem v projektech zaměřených na VaV je potřeba rozvíjet smluvní spolupráci s výzkumnými organizacemi a ostatními firmami, dále je potřeba ve firmě provádět inovace výrobků a procesů, které jsou dobře zdokumentovány a hledat nová řešení, která mají potenciál uplatnění v zahraničí. Buďte připraveni, že vyhodnocení žádosti bude trvat řadu měsíců (možná i tři čtvrtě roku). Nezapomeňte, že na všechny investiční výdaje musíte realizovat výběrové řízení dle pravidel programu a dodržovat povinnou publicitu.

eDOTACE I GRANT klub I Agentura pro podnikání a inovace


 

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 162, březen 2017

Autorem článku je Erste Grantika  Advisory, a.s.

 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem