Splníme Vám víc než jen 3 přání

STÁTNÍ PODPORA START-UPŮ: TRENDEM JSOU INVESTICE DO SOUKROMÝCH VENTURE KAPITÁLOVÝCH FONDŮ

Trendy ve státní podpoře start-upů

Státní podpora start-upů existuje prakticky ve všech evropských zemích. Liší se svou podobou (stát buď zakládá státní fondy na podporu start-upů, nebo podporuje soukromé venture kapitálové fondy).

Posledním trendem u většiny zemí je odklon od přímého vkládání státních peněz do start-upů.

Jednotlivé vlády směřují spíše prostředky do soukromých venture kapitálových fondů, skrze které jsou následně start-upy podporovány. Příkladem je Finsko, které většinu podílu ve státním fondu prodalo soukromým investorům. Tamní vláda nyní do start-upů investuje skrze soukromé venture kapitálové fondy.

Přístupy vybraných zemí

ČR – Národní inovační fond čeká na povolení ke své činnosti

Myšlenka na vznik státem financovaného seed fondu se v  ČR objevila již v roce 2011, nicméně vzhledem k průtahům přípravy se fond nakonec nepodařilo uvést do praxe. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR však v přípravách neskončilo a v říjnu 2015 vláda schválila tzv. Národní inovační fond (NIF).

Prvním krokem v rámci Národního inovačního fondu je schválení programu MPO s názvem Rizikový kapitál vládou dne 12. 9. 2016, jehož cílem je podpora přístupu malých a  středních podniků k rizikovému financování v raných fázích jejich rozvoje (seed kapitál a start-up kapitál).

Druhým programem (fondem), který je v rámci NIF připravován, je Proof of Concept, který bude zaměřen na vznikající spin-off firmy veřejných výzkumných organizací (tedy firmy, které realizují projekt komercializace výsledků výzkumu a které využívají know-how v rámci licence poskytnuté výzkumnou organizací).

Činnost NIF bude zaměřena na poskytování kapitálových a kvazikapitálových investic z finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie (a Evropského investičního fondu), později případně z prostředků státního rozpočtu. NIF by měl kapitálově vstupovat přímo do cílových firem. Počítá se s obhospodařováním několika investičních fondů či podfondů dle vymezených programů podpory s celkovým kapitálem ve výši 35-55 mil. eur.

V současné době probíhá správní řízení u České národní banky, jehož účelem je získání povolení k  činnosti investiční společnosti. Investiční společnost bude usilovat o povolení pouze k obhospodařování investičních fondů. Administrace bude prováděna jiným subjektem s  platným povolením provádět administraci investičních fondů.

Spuštění činnosti NIF v těchto dvou uvedených programech se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2018.

Izrael – granty start-upům a daňové úlevy pro venture kapitálové fondy

Základem izraelského rozmachu fondů rizikového kapitálu byl státní program Yozma (hebrejsky „Iniciativa“) spuštěný v roce 1993. Program zahrnoval atraktivní zdanění venture kapitálových investic ze zahraničí a státní fond, který nabízel 50% vstup do izraelských technologických společností.

Následkem byl masivní rozvoj start-upů a dalších privátních fondů rizikového kapitálu, když mezi lety 1991 a 2000 vzrostl v Izraeli objem peněz investovaných prostřednictvím rizikového kapitálu 60x (z 58  mil. na 3,3 mld. USD) a počet zafinancovaných firem ze 100 na 800. V zemi začaly působit desítky izraelských venture kapitálových fondů a více než dvě stovky zahraničních fondů. Státní fond Yozma byl privatizován v  roce 1997. Díky dlouhodobé podpoře technologických firem, vysokým investicím do vzdělání a vědy a výzkumu má Izrael globálně nejvyšší počet start-upů na velikost populace a je na předních příčkách v počtu fondů rizikového kapitálu. Na R&D dává ročně nejvíce na světě – 4,3 % HDP.

V současnosti má inovační prostředí v Izraeli na starosti jedna organizace – Israel Innovation Authority (bývalý The Office of the Chief Scientist). Spravuje programy pro start-upy, začínající podnikatele, pro existující podniky vyvíjející nové produkty, akademické skupiny hledající praktické využití pro své nápady, ale také pro nadnárodní korporace zajímající se o investování do izraelské ekonomiky. Její organizaci tvoří 7 divizí, jedna z  nich se zaměřuje na startu-py. Ta má pod sebou 7 programů:

 • Tnufa – poskytuje granty pro start-upy a začínající podnikatele až do 85 % schváleného rozpočtu projektu. Granty směřují na vývoj prototypu, ochranu duševního vlastnictví či rozjezd podnikání. Granty poskytují inkubátory, R&D fond, a další.
 • Incubators – v programu je zařazeno 18 inkubátorů, jež poskytují prostředí pro založení společnosti a vývoj konceptu do fáze komerčního produktu. Inkubátory jsou privátní, vlastněné venture kapitálové fondy, korporacemi či soukromými investory. Začínající firmy přitom od státu dostanou grant až do výše 85 % schváleného rozpočtu. Zbylých 15 % může financovat daný inkubátor. Start-up pak od inkubátoru získá kancelář a vybavení, administrativní a  právní služby, technologické a podnikatelské poradenství a kontakty na partnery či potenciální investory.
 • Innovation Visas – pilotní program na 24měsíční pracovní vízum pro zahraniční podnikatele, aby vyvíjeli svůj technologický projekt jako izraelskou společnost.
 • Young Entrepreneurship – vybraná nezisková organizace získá roční finanční podporu na podporu podnikání ve školách, v komunitních centrech, v obcích apod.
 • Renewable Energy Center – státní podpora ventures and R&D projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aby se přetvořily na fungující podnikání.
 • Angels Law – individuální privátní investoři mají možnost si investice do start-upových firem odečíst z jejich daňového základu. Společnost, která si chce výdaje odečíst z daní, musí předem získat souhlas od IIA.
 • Technological Innovation Labs – vybraná soukromá společnost získá tříletou licenci a finance na provoz technologické inovační laboratoři. Schválené start-upové firmy v rámci laboratoře získají 85 % svého rozpočtu.

Irsko – veřejné zdroje do soukromých venture kapitálových fondů (max. 50% účast státu)

Irské vládní programy na podporu podnikání realizuje agentura Enterprise Ireland. Ta má pod sebou podporu start-upů, ale i dalších podniků, exportu či spolupráce vědy a výzkumu s  podnikáním.

Start-upy s vysokým potenciálem mohou v počáteční fázi získat podporu formou grantu, inovačního voucheru, poradenství či mentoringu. Pokud už mají byznys plán a potřebují finanční podporu, tak mohou žádat o podporu ze dvou fondů – Competitive Start Fund a Innovative High Potential Start-up Fund (oboje formou kapitálového vstupu).

Enterprise Ireland je zároveň největším seed capital investorem v Irsku. Investuje přímo sama do start-upových firem a  zároveň je partnerem mnoha v Irsku sídlících seed a  venture kapitálových fondů, do nichž vkládá své zdroje. Ročně investuje do více než 70 start-upů a řídí portfolio více než 1 300 investic.

Prostřednictvím programu Seed & Venture Capital Scheme (fungujícího od roku r. 1994) motivuje soukromé investory k  zakládání fondů rizikového kapitálu, do nichž vkládá veřejné zdroje.

Fondy jsou řízeny na komerčním principu, právní forma podnikání je Limited Partnership. Enterprise Ireland je zapojena do fondů jako jeden z LP (Limited Partner), jeden soukromý investor funguje jako GP (General Partner), který získává kapitál od dalších institucionálních investorů a celý fond řídí.

Do programu se mohou zapojit i jednotlivci v roli podnikatelských andělů (Business angels) nebo častěji syndikáty (sdružení) Business angelů. Veřejné prostředky se podílejí na investicích ve výši max. 50 %. Soukromý a  veřejný kapitál mají rovnocenné podmínky a na výnosech a ztrátách se podílejí stejně. Na léta 2013-2018 vyčlenilo Irsko na program 175 mil. eur.

Německo – spolková (PPP venture kapitálový fond) i zemská podpora

Státní podporu formou kapitálových vstupů poskytují instituce jednak ze spolkové úrovně a jednak z úrovně jednotlivých zemí.

Na spolkové úrovni se jedná zejména o High-Tech Gründerfonds – zásadní nástroj státu na podporu nadějného podnikání (vznikl se státní podporou v roce 2005, od té doby financoval téměř 500 podniků ve třech svých fondech. Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru – hlavními investoři ve fondu jsou státní ministerstvo hospodářství a energetiky a KfW Bank a pak skupina 29 soukromých korporací.

Dále nabízí řadu státních programů německé ministerstvo hospodářství, např.:

EXIST – na podporu inovativních podnikatelských start-up projektů na vysokých školách a ve výzkumných institucích v  Německu.

INVEST – daňové úlevy pro business angels při investicích do rizikových projektů (ve výši 20 % jejich investice).

Další (především úvěrové) programy na podporu start-upů má pod sebou státní banka KfW:

 • ERP Start-up Loan-StartGeld - úvěr na 5 nebo 10 let až do výše 100 tisíc eur na kapitálové výdaje a pracovní kapitál. KfW využívá záruk European Community’s Competitiveness a Innovation Framework Programme, navíc je úvěr podporován Evropským fondem pro strategické investice.
 • ERP Start-up Loan – Universal (úvěr až na 20 let, až do výše 25 milionů EUR na kapitálové výdaje a pracovní kapitál)
 • ERP Capital for Start-ups (podřízený úvěr KfW se splatností 15 let s maximální výší 500 tisíc eur, se zvláštní podporou pro východní Německo a Berlín)

Vedle KfW působí v Německu i Evropský investiční fond (European Angels Fund a ERP-EIF Dachfonds). V roce 2016 pak německé ministerstvo hospodářství, EIF a  KfW spustily nový ERP/EIF Growth Facility fond o objemu 500 mil. eur, jehož cílem jsou venture kapitálové investice do německých start-upů skrze soukromé fondy.

Formy podpory pak nabízejí i jednotlivé spolkové země – např. Berlín. Další německá města s mnoha nově zakládanými firmami jsou Mnichov, Hamburk, Kolín/Düsseldorf, Stuttgart a Frankfurt nad Mohanem.

Velká Británie – veřejné zdroje do venture kapitálových fondů a daňové úlevy pro fondy

Ve Spojeném království má podporu malých a začínajících podniků na starosti státem vlastněná British Business Bank. Na podporu start-upů má pak několik programů:

 • Angel CoFund – spolu se skupinami businees angels investuje do základního kapitálu menších podniků v UK. Investice činí od 100 tisíc do 1 milionu liber. Státní investice nesmí přesáhnout 49 % jednotlivého investičního kola a  30  % základního kapitálu dané firmy.
 • Enterprise Capital Funds – jedná se o kapitálové fondy obsahující státní a privátní finanční prostředky. Smyslem je zvýšit investice, podpořit rychle rostoucí společnosti a snížit bariéry přístupu k firmám pro manažery venture kapitálových fondů. Fondy investují do rychle rostoucích podniků. Řízeny jsou manažery z praxe. Stát se podílí na kapitálu fondu maximálně 60 %. Za dobu svého fungování tyto fondy investovaly 1 miliardu liber (státní i soukromé prostředky). Dnes je 25 těchto existujících fondů s investicemi do 380 malých a středních podniků důležitou součástí venture kapitálového odvětví v UK.
 • VC Catalyst programme – podpora venture kapitálového odvětví v UK prostřednictví investic do vybraných soukromých fondů. Hlavním zájmem je podpora malých a středních podniků ne přímo, ale prostřednictvím soukromých fondů, které mají expertízu a přehled o trhu.

Do britských privátních fondů často vstupoval i Evropský investiční fond.

Vedle toho britská vláda nabízí 30-50% daňové úlevy pro drobné investory do malých a středních firem, jež investují prostřednictvím Venture capital schemes.

Rakousko – státní fond a podpora business angels

Rakousko bylo magazínem Forbes označeno za jeden ze sedmi mezinárodních start-upových hotspotů. Nejdůležitějšími zdroji pro financování a podporu start-upů v  Rakousku ze strany státu jsou Austrian Research Promotion Agency (FFG) a Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), které poskytují nevratné granty, záruky či dotované půjčky.

Aws (100% podíl drží stát) nabízí skrze státní venture kapitálový fond aws Founders Fund start-upům rizikový kapitál. Fond disponuje částkou 68,5 milionu eur a jedná se o nejaktivnější venture kapitálový fond v Rakousku.

FFG nabízí cílená a koordinovaná schémata financování a  služeb na podporu start-upů. Podpořeno je až 70 % celkových uznatelných nákladů projektu prostřednictvím řady nevratných dotací a nízko úročených půjček.

V roce 2016 rakouská vláda spustila program (soubor opatření) na podporu start-upů, který má trvat po dobu tří let a jeho objem činí přibližně 185 milionů eur. Jedním z opatření je navýšení seed financování skrze aws o 20 milionů eur. Dalším opatřením je rozšíření aws Business Angel fondu o 20 milionů eur. V jeho rámci stát přispívá soukromým investorům do rizikového kapitálu (business angels) na investice.

Financování start-upům v Rakousku poskytují také soukromé venture kapitálové subjekty jako je například Speedinvest a řada business angels.

Vienna Business Agency - Vídeňský ústřední orgán pro podporu mladých podnikatelů, který čerpá finanční prostředky z veřejných fondů města Vídeň. Vedle mnoha poradenských služeb nabízí školení, pomoc při realizaci projektů a pronájem plně vybavených kancelářských prostor.

Vznik start-upů v Rakousku podporují i rakouské přední firmy. Lidé, kteří vytvářejí nová inovační řešení, mají nyní možnost získat podporu také od skupiny rakouských průmyslových lídrů v iniciativě Pier4.

Slovensko – několik státních fondů investujících státní peníze přímo do firem

Podporu malých a středních podniků na Slovensku zastřešuje polostátní Slovak Business Agency, která je zakladatelem společnosti Národný holdingový fond s.r.o. Ta obhospodařuje tři fondy pod svým přímým řízením:

 • Slovenský rozvojový fond – investice do zaběhnutých/ začínajících společností, které potřebují kapitál. Investuje formou vkladu do základního kapitálu. Maximální výše investice je 2,3 mil. eur do jednoho projektu a výše vlastnického podílu se pohybuje v rozmezí 34-75 %.
 • Slovenský rastový a kapitálový fond – cílem je získávat podíly v perspektivních společnostech ve fázi růstu. Fond investuje 0,5-2,5 mil. eur do základního kapitálu na 3-4  roky. Fond má nyní v portfoliu 7 firem.
 • Fond inovacií a technológií – Podporuje inovativní projekty formou přímého vstupu od 20 tis. do 1,5 mil. eur na 4-6 let. V portfoliu má jen jednu firmu.

Za dobu své existence Národný holdingový fond s.r.o. poskytl finanční prostředky více než 140 firmám v celkové hodnotě 10  mil. eur. Společnost rozděluje státní peníze. Jednotlivé fondy rizikového kapitálu spravují soukromé společnosti.

Polsko – státní fond fondů

Polsko podporuje equity investice do start-upů od roku 2005 skrze The National Capital Fund (Krajowy Fundusz Kapitałowy), což je fond fondů investující veřejné prostředky do dalších, privátních venture kapitálových fondů. V privátních fondech může mít maximálně 50% kapitálovou účast. Vlastněn je státní Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do současnosti investoval 90 mil. eur do 18 různých venture kapitálových fondů (které mají v portfoliu celkem 225 firem). Celkem řídí více než 110 mil. eur z polského státního rozpočtu, evropských fondů a švýcarských fondů.

Finsko – státní fond vláda prodala, nyní státní investice do soukromých venture kapitálových fondů

Ve Finsku zajišťuje státní podporu začínajících podniků a start-upů státní společnost Business Finland. Ta jim poskytuje různé granty, půjčky či inovační vouchery.

Až do konce roku 2016 v zemi fungoval státní fond Seed Fund Vera Ltd., jenž investoval do perspektivních technologických start-upů. Na konci roku 2016 ale vláda 80% podíl v tomto fondu prodala soukromým investorům a ponechala si jen 20% podíl s tím, že soukromí investoři přinesou více kapitálu i know-how z praxe. V současnosti již stát neinvestuje do start-upů přímo, ale prostřednictvím fondu Tekes Venture Capital Ltd. investuje státní prostředky do soukromých venture kapitálových fondů. Ty pak investují do finských start-upů. Účast Tekes Venture Capital v privátních fondech je 25-50 %, maximálně 6 mil. eur. Do současnosti Tekes investoval do 10 fondů, které celkem nashromáždily 112 mil. eur (ze soukromých zdrojů šlo 70 mil. eur) a investovaly do 150 firem.

Vedle toho Tekes Venture Capital Ltd podporuje i aktivity tzv. business angels při jejich investicích do společností v raném stádiu rozvoje v rámci fondu EAF Finland Business Angel Co-investment Fund. Do tohoto fondu přispívá i Evropský investiční fond. Princip financování je 50-50, tedy že fond a angels se podílí na investici do firmy stejnou částkou.

Dánsko – státní finance do privátních fondů, ale i investice přímo do start-upů

V Dánsku již od roku 1992 působí státní The Danish Growth Fund investující do start-upů buď přímo, nebo převážně prostřednictvím privátních fondů. Zaměřen je na malé a střední podniky, kterým poskytuje i úvěry a garance. Od roku 1992 fond spolu se svými soukromými partnery a dánskými státními institucemi financoval 6 600 firem.

Švédsko – státní venture kapitálový fond, ale jen tam, kde není trh pro privátní fondy

Ve Švédsku má na starosti podporu mladých rostoucích firem státní Almi, jejíž kapitál pochází ze strukturálních fondů EU, od švédské vlády i švédských regionálních organizací. Start-upům poskytuje poradenství, úvěry a také venture capital.

V případě venture kapitálových investic je její rolí suplovat trh – investuje do firem v případě, že riziko je pro soukromé investory příliš vysoké a přístup začínajících firem k financím tak obtížný. Portfolio Almi Invest v současnosti tvoří 350 firem z  různých odvětví. Ročně podpoří 50-70 nových start-upů.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 174, březen 2018

Autorem článku je Radek Novák, Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem