Splníme Vám víc než jen 3 přání

Společnými silami zlepšujeme životní prostředí

Zvětšující se sucho jsou spolu se znečišťováním podzemních a povrchových vod velkou hrozbou současnosti. Orgány samosprávy si to, samozřejmě, uvědomují, ale boj s těmito environmentálními riziky je značně nákladný a finančních prostředků v rozpočtech obcí spíše ubývá. Nezbývá tedy, než hledat alternativy ve formě jiných veřejných zdrojů, nejčastěji dotací.

Erste Grantika Advisory, a.s., která je dceřinou společností České spořitelny, a.s., má se získáváním dotací bohaté zkušenosti a klienti, kteří se na ni obrátí, mohou, až na drobné výjimky, počítat s úspěchem. Jedním ze spokojených klientů může být i obec Těrlicko, pro kterou jsme dokázali obstarat dotaci na rozšíření kanalizačního řadu ve výši bezmála 156 mil. Kč.

Cílem projektu je vybudování nové oddílné splaškové kanalizace v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přilehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu. Splaškové vody tak budou likvidovány v souladu s platnou legislativou na stávající ČOV Těrlicko.

V lokalitě není v současném stavu dostupná vhodná infrastruktura – splašková kanalizace. Splaškové vody jsou likvidovány u jednotlivých rodinných domů. Likvidace vod je řešena žumpami, septiky nebo v malé míře domovními ČOV. Existují pochybnosti u žump a septiků, že jsou zřízeny nedovolené přepady do místních vodotečí. Řada objektů s ohledem na jejich stáří a nemožnost úplné kontroly jejich technického stavu vytváří průsaky. Dochází tak ke znečištění místních přírodních systémů.

S ohledem na blízkost vodních toků Stonávky a Těrlické přehrady, využívané jako zásobárna vody a také pro své rekreační účely dojde realizací akce k úbytku znečištění vodních toků i nádrže. Kanalizace je navržena jako opatření k zabránění znečištění z bodových zdrojů.

Ani s přispěním dotačních prostředků by však nebylo reálné tento projekt s celkovým rozpočtem cca 300 mil. Kč realizovat. Zbývající potřebnou část investice v hodnotě 90 mil. Kč úvěrově podpořila Česká spořitelna, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem