Splníme Vám víc než jen 3 přání

Společná zemědělská politika po roce 2020: modernizace a flexibilita

Společná zemědělská politika patří v rámci politik EU k těm nejstarším. Jejím hlavním účelem vždy bylo poskytování podpory evropským zemědělcům a zajištění bezpečnosti potravin. Společná zemědělská politika se však postupem času rozšiřovala a dnes je mnohem obsáhlejší. Větší má být zaměření na problematiku klimatu a životního prostředí či rozvoj venkova.

Pro nadcházející období 2021-2027 je pro ni navrženo celkem 365 miliard eur, což představuje zhruba jednu třetinu celkového objemu rozpočtu EU. Z této celkové částky na SZP je 265,2 miliard eur určeno na přímé platby, 20 miliard eur na opatření na podporu trhu (EZZF) a 78,8 miliard eur na rozvoj venkova (EZFRV). Dalších 10 miliard eur bude k dispozici prostřednictvím výzkumného programu EU Horizont Evropa. Navržené snížení rozpočtu SZP je tedy 5 % v běžných cenách, což odpovídá snížení o přibližně 12 % ve stálých cenách roku 2018 bez zohlednění inflace.

Hlavním proklamovaným rysem budoucí společné zemědělské politiky EU je její podstatné zjednodušení a modernizace. Mezi prvky, které by tomuto cíli měly napomoci, patří následující:

  1. Financování společné zemědělské politiky by v příštím období mělo být mnohem flexibilnější. Větší důraz by měl být kladen především na výsledky něž na dodržování předpisů. Země si budou moci převést až 15 % prostředků z přímých plateb na rozvoj venkova či opačně.
  2. Větší podpora malých a středních zemědělských podniků. Navrženo bylo snížení plateb od výše 60 000 eur a zastropování plateb nad 100 000 eur na jeden podnik. Alespoň 2 % přímých plateb by měla nyní být vyčleněna pouze na podporu mladých zemědělců. Dále by měla každá země zajistit, aby podporu dostali pouze ti, kteří se skutečně zabývají zemědělstvím.
    Jednou z hlavních priorit budoucí zemědělské politiky po roce 2020 je podpora mladých zemědělců. Kromě 2% národního přídělu na přímé platby, který bude muset být pro mladé zemědělce vyhrazen, bude například navýšena maximální částka na zahájení činnosti mladých zemědělců na 100 000 eur.
  3. Zaměření na boj proti změnám klimatu a životní prostředí. Zemědělci nyní budou mít možnost přispět nad rámec minimálních stanovených cílů a získat dodatečnou podporu. Pro vyplacení přímých plateb bude nyní podmínkou splnění podmínek v oblasti klimatu a životního prostředí. Mezi nové povinnosti je například zahrnuto zachování půd bohatých na uhlík či střídání plodin namísto jejich diverzifikace. Na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu bude vyhrazeno nejméně 30 % prostředků, které daný členský stát získá na rozvoj venkova.
  4. Důraz na větší využívání inovací a znalostí. Z programu Horizont Evropa bude určeno celkem 10 miliard eur na výzkum a inovace v odvětvích jako potravinářství, biohospodářství, zemědělství a rozvoj venkova. Členské státy budou podporovány v tom, aby využívaly ke kontrole a monitoringu nové technologie, které jsou založeny například na velkých datech. Dále bude více podporována digitalizace venkova. A to jak v rámci podniků (například zaváděním technologií precizního zemědělství), tak v rámci místních komunit (zavedení širokopásmového připojení v odlehlých oblastech).


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 179, srpen 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem