Splníme Vám víc než jen 3 přání

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – PŘÍLEŽITOST PRO ZNEVÝHODNĚNÉ

Sociální podnikání, tedy forma podnikání, v němž je vytváření zisku až sekundárním či terciální roli. Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.

Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Cílovými skupinami, které takto mohou získat zaměstnání, nejsou jen zdravotně postižení, ale i dlouhodobě nezaměstnaní, čerstvě propuštění z ústavní či ochranné péče a azylanti.

Dotace pro svůj vznik a rozvoj mohou čerpat sociální podniky již druhé programové období. V letech 2007 – 2013 byly investiční projekty hrazeny z Integrovaného operačního programu (IOP) a provoz, případně školení zaměstnanců pak z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Ani pražští podnikatelé se však nemusejí cítit diskriminováni, podpora sociálního podnikání je zakomponována i do OP Praha – pól růstu.

Programové období 2014 – 2020 přineslo spíše kosmetické změny, než faktické. Respektive, u programu investičního přidalo jedno slovo do názvu, u neinvestičního ubralo dvě slova a spojku. Pořízení technologií či rekonstrukce budov je tedy podporována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), provoz z OP Zaměstnanost.

Operační program Zaměstnanost nabízí žadatelům několik typů výzev, které jsou zaměřeny na podporu „měkkých“ projektů v oblasti sociálního podnikání. Mezi stěžejní z pohledu zájmu žadatelů lze řadit výzvu Podpora sociálního podnikání, u které již proběhly 2. kola příjmu žádostí. V prvním kole byla úspěšnost projektů pouze okolo 6 %, druhé kolo žádostí je v současnosti v hodnocení. Vyhlášení třetí výzvy je plánováno v 3Q. 2017.

V minulých výzvách bylo možné čerpat podporu zejména na vybavení do 40 tis. Kč, mzdy zaměstnanců, náklady na služby (např. marketing). Pomocí křížového financování šlo pokrýt i investiční výdaje, max. do výše 20 % z celkových nákladů projektu. V plánované výzvě by měl být okruh způsobilých výdajů stejný, či velmi podobný, v porovnání s výzvou, která je nyní v hodnocení (č. 067). Výše podpory by měla dosáhnout hodnoty 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Nejzajímavější je pro žadatele investiční podpora v rámci IROP. Program sice není určen pro finančně náročné projekty, maximální výše uznatelných výdajů je stanovena na 4 900 000 Kč, ale její výše 85 %, byť spadá pod režim de minimis, je jistě lákavou. Není proto divu, že, v souvislosti se zmenšenou možností čerpat dotační zdroje v rámci rozvojových projektů v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, přitáhla zejména v prvních výzvách rekordní počet zájemců. Do hodnocení vstoupilo 180 projektů, které si nárokovaly celkem 635 788 522,95 Kč, přičemž alokace obou prvních výzev (program bývá vyhlašován zvlášť pro oblasti, kde se nachází sociálně vyloučené lokality (mimo Prahu) a zvlášť pro zbytek republiky (opět bez Prahy) činila pouze 221 000 000 Kč. Přetlak byl vyšší právě ve výzvě pro SVL. Nicméně, vlivem nulové tolerance a nemožnosti odstranit některá méně závažná pochybení vyjma formálních, která byla pro první výzvy IROP nastavena, byla drtivá většina projektů vyřazena. Schváleno tak bylo (k 19. 12. 2016) doposud pouze 26 projektů, u pěti projektů se ještě čeká na výsledek. Zbylé žádosti neuspěly.

Ačkoliv byly v srpnu 2016 otevřeny další dvě výzvy, které mají uzávěrku 31. 1. 2017, ve kterých byl očekáván zájem zejména ze strany žadatelů, kteří v předchozí výzvě neuspěli, měla tato negativní úspěšnost zřejmě negativní vliv na zájem o daný program, jelikož k 19. 12. 2016 bylo podáno pouze 13 žádostí.

Ministerstvo však zachovává optimismus a doufá, že většina žadatelů podá své projekty na poslední chvíli. Je proto připraveno navýšit současnou alokaci o alokaci připravenou pro výzvy na srpen 2017, což by mělo za následek jejich zrušení.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Jihomoravská společnost zabývající se prodejem pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek se rozhodla rozšířit svoji činnost právě o službu zakázkové šití pracovních oděvů a rukavic. Předmětem úspěšného projektu byly stavební úpravy vlastních prostor společnosti na šicí dílnu a nákup technologie. Tím bylo možné poskytnout pracovní příležitost osmi zdravotně postiženým na plný pracovní úvazek.

Pár praktických rad pro  žadatele

V prvé řadě je třeba si uvědomit, co sociální podnikání obnáší, seznámit se s jeho principy a zejména s jejich dopady na chod společnosti. Rovněž si nejprve ověřte, zda jste schopni nalézt mezi cílovými skupinami vhodnou pracovní sílu, zejména s přihlédnutím k pětileté udržitelnosti. Nezapomeňte, že podle nových pravidel se limity čerpání de minimis nepočítají jen za daný subjekt, ale celou skupinu.

eDOTACE I GRANT klub I OP Zaměstnanost I IROP


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 160, leden 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem