Splníme Vám víc než jen 3 přání

Školicí střediska – místo pro vzdělávání

Jakým způsobem zabezpečit svým zaměstnancům vzdělávání pro rozvoj jejich profesních dovedností?

Pro firmy se jako velmi efektivní způsob jeví vytvoření vlastního vzdělávacího prostoru, který umožní realizaci vzdělávacích aktivit reflektující jejich specifické požadavky s frekvencí kurzů dle potřeb a možností zaměstnavatelů i zaměstnanců např. v  okamžiku reorganizace výroby, zavádění inovovaných produktů či postupů výroby, snížení momentální poptávky, výraznějšího náboru nových zaměstnanců atd.

Pro projekty zaměřené na zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, jejichž realizátorem jsou podnikatelské subjekty podnikající v podporovaných CZ NACE (zpracovatelský průmysl, stavebnictví, těžba a dobývaní, zpracování odpadů, ICT), je vhodný program Školicí střediska z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který má pro období 2014 – 2020 alokovanou částku 2 mld. Kč, přičemž část bude zřejmě realokována do jiných priorit.

Ve dvou výzvách, které doposud v tomto programovacím období proběhly, bylo k rozdělení celkem 750 mil. Kč. V rámci těchto výzev bylo podáno téměř 200 žádostí s celkovou výší požadované dotace 572 mil. Kč, nicméně ke dni 6. 10. 2017 je pouze 54 projektů s právním aktem s celkovou požadovanou dotací 145 mil. Kč. Další projekty z poslední výzvy jsou postupně doporučovány hodnotící komisí k financování a  podepisována rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatelům bylo doposud proplaceno necelých 10 mil. Kč.

V rámci programu, jako v jednom z mála, lze získat podporu na výstavbu nových školicích center a dále je možné financovat rekonstrukci stávajících objektů, pořízení vybavení školicích prostor nábytkem, IT vybavením, praktickými školicími pomůckami atd., pořízení vzdělávacích programů a služby lektorů, na které mohou střední podniky čerpat podporu až 200  tis. Kč a malé podniky mohou získat až 100 tis. Kč.

Na jeden projekt mohou žadatelé splňující definici MSP získat dotaci ve výši 500 tis. - 5 mil. Kč. Procentuální výše dotace byla minulými výzvami stanovena pro všechny velikosti podniků ve stejné výši a to hodnotou 50 % ze způsobilých výdajů. Podpora je poskytována ve speciálním režimu „de minimis“ a každý žadatel může získat tuto podporu v maximální kumulativní výši 200 tis. EUR v tříletém období.

Pro potencionální žadatele byla v minulých výzvách omezující podmínka nejen místní realizací projektu na území ČR mimo území hl. m. Praha, ale také skutečnost, že v rámci jednoho projektu mohlo být pouze jedno místo realizace a současně jeden žadatel nemohl předložit více než jednu žádost. Tato skutečnost limitovala zejména žadatele s více provozy či odštěpnými závody.

Součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školicí místnost, např. kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro přípravu drobného občerstvení. Podlahová plocha těchto prostor však nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností. Dle oficiálního harmonogramu bude příjem žádostí do tohoto programu probíhat v roce 2017 pouze v rámci ITI Hradec-Pardubice, Olomouc a Ostrava, přičemž zahájení příjmu žádostí je plánováno v posledním kvartále roku 2017. Nejvíce alokovaných prostředků je aktuálně navrženo pro ITI Olomouc a Ostrava, celkem 134 mil. Kč.

V rámci výzev ITI je vhodné podat předběžný projektový záměr obsahující všeobecné informace o investici z důvodu zmapování absorpční kapacity a  nastavení parametrů výzvy nositele ITI. Následně je nezbytné vyplnit projektový záměr prostřednictvím webové aplikace konkrétního nositele Strategie ITI. Žadatel v tomto kroku musí mimo jiné prokázat návaznost s minimálně jedním realizovaným nebo plánovaným projektem v rámci silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI. Po finalizaci tohoto záměru, který by měl být připravován v koordinaci se Zprostředkujícím subjektem ITI, následuje jeho prezentace v doporučené struktuře na pracovní skupině, která se koná obvykle do 14 dnů od ukončení příjmu žádostí v  rámci ITI aglomerace. Do 2- 3 týdnů od prezentace je vydáno nositelem integrované strategie ITI aglomerace vyjádření o  souladu či nesouladu záměru se Strategií ITI. Po získání tohoto vyjádření může žadatel již zfinalizovat svoji rozpracovanou žádost o  podporu včetně povinných příloh v  systému ISKP14+ dle pokynů řídícího orgánu.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Příkladem projektu realizovaného z programu Školicí střediska je projekt žadatele – výrobní firmy, která rekonstrukcí jednoho patra vlastní budovy vytvoří školicí středisko o 4 učebnách a  zázemím s celkovou kapacitou 45 osob. Projekt byl předložen do I. výzvy a způsobilými výdaji jsou zejména projektová dokumentace, stavební práce, vybavení jak nábytkem, tak výukovým vybavením (videoprojektor, PC tabule atd.), dále pak vybavení počítačové vč. softwaru. Celkové náklady takového projektu jsou plánovány ve výši cca 4 mil. Kč, z čehož dotace činí 50 %. Indikátorem projektu je Nová kapacita pro školení.

Pár praktických rad pro žadatele

Je třeba upozornit zejména na naplňování závazných monitorovacích indikátorů a také na skutečnost, že po dobu udržitelnosti je příjemce povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). Dále je nutné zmínit i podmínku, kdy nadpoloviční většina proškolených osob (tj. více než 51 %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví.

eDOTACE I OP PIK


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 170, listopad 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem