Splníme Vám víc než jen 3 přání

Regionální vzdělávací infrastruktura

Investice do vzdělávání jsou základním stavebním kamenem každé uvědomělé společnosti.

V předchozím programovém období byla podpora vzdělávání prostřednictvím Regionálních operačních programů značně roztříštěná podle potřeb jednotlivých VÚSC. Podporované oblasti jsou zřejmé z následující tabulky:

Region
soudržnosti
SŠ a VOŠ Další vzdělávání
Střední Čechy X X X X
Jihozápad X X X X
Severozápad     X X
Severovýchod   X X X
Jihovýchod X X X X
Střední Morava X X X X
Moravskoslezsko   X X X

Integrovaný operační program tuto podporu sjednotil a doposud vyhlásil výzvy pro všechny typy vzdělávacích projektů. Významným omezením většiny výzev však byla podpora pouze některých předmětů/oborů, které spadají pod tzv. klíčové kompetence:

  • komunikace v cizích jazycích,
  • přírodní vědy,
  • technické a řemeslné obory,
  • práce s digitálními technologiemi.

Výjimku tvořily projekty, které byly realizovány ve správním obvodu ORP, ve kterém se nacházela sociálně vyloučená lokalita. V tomto případě bylo možné budovat i nové kmenové učebny.

V rámci předkládaných projektů bylo možné realizovat jak stavební úpravy stávajících objektů, případně i novou výstavbu, tak i pořídit učební pomůcky, či prvky konektivity školy a jejího připojení k internetu. Bodové zvýhodnění bylo udělováno, bylo-li umožněno výstupy projektu využívat více vzdělávacím zařízením a také, spolupracoval-li žadatel na projektech modernizace výuky se zaměstnavateli v regionu.

O první výzvy programu byl neobvykle vysoký zájem, což dokládá podání takového množství kvalitních projektů, které mnohonásobně překonaly původně určenou alokaci. V důsledku toho tak byly alokace jednotlivých výzev dodatečně navýšeny o prostředky určené na výzvy následující. Další navýšení prostředků pro danou oblast bylo možné také díky jejich převodu z méně atraktivních specifických cílů IROP, což EK schválila v listopadu 2017.

Dle aktuálního harmonogramu výzev IROP nejsou v současné době pro příští rok plánovány již žádné výzvy s „celostátní“ působností a je otázkou, zda budou vyhlášeny alespoň v letech následujících.

Potenciální žadatelé tak budou nuceni využívat teritoriálních výzev, ať již v rámci ITI, IPRÚ, nebo MAS.

Dotace na podporu vzdělávací infrastruktury jsou samozřejmě dostupné i v Praze, ale pražským dotacím se budeme souhrnně věnovat v samostatném díle této minisérie.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Jako příklad kvalitního projektu lze uvést Žádost ZŠ Milín, která řeší zkvalitnění výuky v maximální možné míře.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, cizích jazyků a informatiky a zároveň rozšířit využívání digitálních technologií ve výuce jednotlivých předmětů ve vazbě na klíčové kompetence IROP. V rámci daného projektu tedy proběhnou stavební úpravy v budově ZŠ Milín na ulici Školní, přičemž budou vybudovány a vybaveny odborné učebny a nově vybudována venkovní učebna s doplněním zeleně na školní zahradě.

Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 37 468 566 Kč, kdy dotace činí 33 623 700 Kč, tj. 90 %. Realizace projektu bude ukončena 31. 8. 2018.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytná kvalitní projektová příprava. To znamená mít jasně definovány potřeby subjektu a konkrétní představy o způsobu jejich naplnění. Dále mějte připravenu projektovou dokumentaci minimálně ve stupni pro stavební povolení a podrobný položkový rozpočet stavby. Výhodou je příslib potenciální spolupráce s relevantními subjekty, které budou výstupy projektu využívat.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 171, prosinec 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem