Splníme Vám víc než jen 3 přání

RÁMEC PRO SPRÁVU ROZPOČTOVÉHO NÁSTROJE PRO KONVERGENCI A KONKURENCESCHOPNOST

Evropská komise navrhla dne 24. července další krok k posílení hospodářské a měnové unie (HMU). Jde o tzv. rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost (BICC). Nový instrument má prostřednictvím finanční podpory reforem a investic v jednotlivých členských zemích pomoci zvýšit odolnost měnové unie. A to zejména v době „horších časů“, které se pravidelně opakují v rámci hospodářského cyklu.

Nový instrument vychází z vize obsažené v tzv. „zprávě pěti předsedů“ z června 2015 a z pokynů eurosummitu z června 2019, v nichž byly vymezeny základní prvky nástroje. Současný návrh Evropské komise vznikl na základě konceptu tzv. nástroje pro provádění reforem („Reform delivery tool“), který Evropská komise představila v květnu 2018 v rámci návrhu rozpočtu Evropské unie pro období 2021–2027.

Členské státy, které nejsou součástí eurozóny, ale účastní se mechanismu měnových kurzů tzv. ERM II, se do tohoto rozpočtového nástroje BICC budou moci zapojit na dobrovolné bázi.

Členské státy Evropské unie mimo eurozónu a mimo mechanismus ERM II budou mít i nadále přístup k finanční podpoře reforem a investic v rámci výše uvedeného nástroje pro provádění reforem. O tomto instrumentu se v současnosti jedná v rámci legislativní procedury směřující ke schválení víceletého finančního rámce pro roky 2021–2027.

Je důležité upozornit, že návrh BICC nepovede k novým „procesům“ v EU, neboť je v souladu s fungováním i ročním časovým rozvrhem tzv. evropského semestru, který již téměř deset let pomáhá v koordinaci hospodářských politik v rámci celé EU. Evropská komise vydá doporučení v procesu BICC ve stejnou dobu jako návrh doporučení v rámci evropského semestru (tj. v květnu každého roku).

Členské země budou reportovat o průběhu reforem a investičních plánů v rámci tzv. národních programů reforem (obvykle v průběhu dubna). Fungování instrumentu bude také v souladu s ostatními politikami v oblasti investic (např. programem InvestEU, s politikou soudržnosti nebo nástrojem pro propojení Evropy).

Hlavním cílem návrhu instrumentu BICC je posílit koordinaci reforem a investičních plánů v eurozóně. Klíčovou součástí návrhu Evropské komise je rámec pro stanovování strategií reforem a investic, které by měly být jeho prostřednictvím podpořeny. Na základě návrhu Evropské komise stanoví Rada každý rok (po projednání v Euroskupině) strategii reformních a investičních priorit pro eurozónu jako celek. V návaznosti na to přijme Rada doporučení, které bude obsahovat doporučené směry pro jednotlivé členské státy eurozóny týkající se reforem a investic, jež mají být v rámci nástroje BICC – ve formě finančních grantů – podpořeny.

Alokace finančních prostředků mezi jednotlivé země bude stanovena na základě transparentní metodologie odsouhlasené v rámci legislativního procesu. Finanční podpora bude vyplácena členským zemím v jednotlivých platbách po období implementace reforem, přičemž podpora bude podmíněna splněním předem stanovených podmínek (např. ve formě potřebných legislativních kroků). V případě neplnění jednotlivých reformních kroků mohou být platby pozastaveny.

Evropská komise navrhuje, aby nový finanční instrument BICC začal fungovat současně se začátkem víceletého finančního rámce EU (tj. k 1. lednu 2021).

Celé znění návrhu Komise na rámec pro správu rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost (ze dne 24. července 2019)

Hlavní prvky rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost dohodnuté v rámci Euroskupiny (ze dne 14. června 2019)

Rychlý přehled: hospodářská a měnová unie

Návrh Komise na program na podporu reforem (ze dne 31. května 2018)

Zpráva pěti předsedů: Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (ze dne 22. června 2015)


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 191, srpen 2019

Autorem článku je Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem