Splníme Vám víc než jen 3 přání

PRACOVNÍ PROGRAM KOMISE NA ROK 2018

Evropská komise předložila svůj plán pro rok 2018, jak před koncem mandátu dokončit práci na deseti politických prioritách předsedy Junckera, a dále řadu iniciativ zaměřených na budoucnost Evropy.

Pracovní program předkládá Komise každoročně. Tento program informuje veřejnost a  spolutvůrce právních předpisů o politických závazcích Komise předložit nové iniciativy nebo přezkoumat stávající právní předpisy EU.

Směřování 26 nových iniciativ letošního pracovního programu je dvojí. Zaprvé jde o legislativní opatření k dokončení práce na prioritních oblastech politiky. Komise je předloží do května 2018, aby umožnila Evropskému parlamentu a Radě dokončit jejich legislativní postup před volbami do Evropského parlamentu v  červnu 2019.

Zadruhé program obsahuje opatření a iniciativy s výrazným zaměřením do budoucna, kterými Unie 27 členských států formuje vývoj do roku 2025 a následující období. Tyto návrhy odrážejí diskusi, kterou odstartovala bílá kniha Komise o budoucnosti Evropy a projev předsedy Komise Junckera o stavu Unie v roce 2017.

Pracovní program Komise klade důraz na výsledky a  uvádí 66  prioritních projednávaných návrhů, které Komise v  uplynulých dvou letech předložila a jejichž urychlené přijetí v Parlamentu a Radě je žádoucí. Komise rovněž navrhuje stáhnout 15 projednávaných návrhů, u nichž nelze očekávat dosažení shody, které již neslouží svému účelu nebo jsou technicky zastaralé. Pracovní program navrhuje 15 opatření na základě přezkumu platných právních předpisů v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).

S cílem podpořit zaměstnanost, investice a růst ekonomiky bude Komise pokračovat v plnění akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a k dotvoření jednotného digitálního trhu, energetické unie, unie kapitálových trhů, hospodářské a  měnové unie a bankovní unie.

K prohloubení vnitřního trhu, jeho spravedlivosti a k posílení průmyslové základny přispěje iniciativa zaměřená na spravedlivé zdanění v digitální ekonomice, balíček opatření v oblasti sociální spravedlnosti a návrh na zdokonalení potravinového dodavatelského řetězce.

Komise bude i nadále prosazovat vyváženou a progresivní obchodní politiku, která EU umožní využít výhod globalizace, a zasadí se o finalizaci dohody s Japonskem, Singapurem a Vietnamem a bude pokračovat v jednání s Mexikem a  Mercosurem.

Komise také předloží nová opatření směřující k dokončení bezpečnostní unie, pokročí v práci na Evropském programu pro migraci a globální strategii a posílí tzv. Mechanismus civilní ochrany Unie.

Souběžně s dokončováním aktuálního programu bude Komise připravovat Unii i na budoucí období. Pracovní program na rok 2018 obsahuje řadu iniciativ, které se zaměřují na období do roku 2025 i na následujících roky. Od 30. března 2019 bude mít Evropská unie 27 členských států a nastal čas usilovat o  to, aby byla do budoucna jednotnější, silnější a demokratičtější.

Jako jednotnější Unie budeme muset nabídnout přesvědčivou perspektivu rozšíření hlavním kandidátům z oblasti západního Balkánu.

V zájmu silnější Unie předloží Komise návrh budoucího víceletého finančního rámce a rovněž navrhne účinnější způsob tvorby právních předpisů pro jednotný trh a  zasadí se o  větší účinnost a soudržnost při provádění společné zahraniční politiky.

Přijme diskusní dokument k tématu udržitelné evropské budoucnosti a sdělení o  budoucnosti politiky EU v oblasti energetiky a klimatu a navrhne rozšíření mandátu Úřadu evropského veřejného žalobce, abychom mohli účinně bojovat proti terorismu.

V rámci posilování demokratičnosti Unie předloží Komise návrh na vytvoření funkce stálého a  odpovědného evropského ministra hospodářství a financí, iniciativy k posílení zásady subsidiarity a proporcionality a  sdělení o posílení efektivity předsednictví Evropské unie. Rovněž navrhneme iniciativu, jejímž cílem bude posílit právní stát.

Další informace: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4002_cs.htm


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 173, únor 2018

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem