Splníme Vám víc než jen 3 přání

Potřebujete ve vaší obci vybudovat kanalizaci nebo vodovod?

V dnešní době je považováno za samozřejmost, že obce mají pro své občany vybudovaný veřejný vodovod a kanalizaci. Dle údajů Ministerstva zemědělství bylo v České republice v roce 2016 zásobováno z vodovodů 9,972 mil. obyvatel, tj. 94,4 % z celkového počtu obyvatel v ČR a v domech připojených na kanalizaci žije 8,944 mil. obyvatel, tj. 84,7 % z celkového počtu obyvatel. Existence této vodohospodářské infrastruktury má bezesporu vliv na atraktivitu obce a může mít vliv na další její rozvoj.

Pokud chcete ve vaší obci vybudovat kanalizaci nebo vodovod, máte vydané pravomocné územní rozhodnutí a zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, máte poslední možnost požádat o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

Aktuálně probíhá příjem žádostí o dotace, který bude ukončen 18. 1. 2018. V rámci výzev vypsaných Ministerstvem životního prostřední (výzva č. 71 a č. 73) jsou přijímány projekty, které budou zaměřeny na výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních nebo související výstavby, modernizace či intenzifikace čistírny odpadních vod. Podporovaná je také samostatná výstavba, modernizace a  intenzifikace čistíren odpadních vod.

Pro oblast pitné vody jsou přijímány projekty zaměřené na výstavbu a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě. Dále pak je v rámci 73. výzvy podporovaná výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

V rámci předkládaných projektů lze do způsobilých nákladů zahrnout náklady související s projektovou přípravou. Lze tak získat dotaci také na zpracování všech stupňů projektové dokumentace, na zpracování žádosti o dotaci, dále pak na organizaci výběrového řízení na výběr zhotovitele. Při samotné realizaci projektu jsou způsobilé náklady na výkon technického dozoru investora a autorský dozor projektanta. Dotovaná je i činnost manažerského řízení projektu, za předpokladu, kdy si žadatel smluvně zajistí odbornou firmu na řízení projektu během realizace.

Pro vyhlášené výzvy je vyčleněna finanční alokace v  celkové výši 3,65 mld. Kč. Výše poskytované dotace je max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % způsobilých výdajů.

Oprávněnými žadateli mohou být obce či města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Žadatelem o podporu musí být vždy hlavní vlastník stávající vodohospodářské infrastruktury, pokud je způsobilým příjemcem podpory z OP ŽP.

V rámci aktuálního programového období bylo doposud podpořeno 382 vodohospodářským projektů s celkovou dotací ve výši 9,7 miliardy korun.

Dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce se jedná o poslední peníze, které bude moci Česká republika na vodní hospodářství v tomto programovém období (2014 – 2020) z evropských fondů čerpat a aktuálně není jisté, zda v příštím programovém období (2021 – 2027) budou finanční prostředky na tuto oblast vyčleněny. Výstavba vodovodů a kanalizací by pak byla podporována z národních programů Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí nebo dotacemi od některých krajských úřadů.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Dotace z OP ŽP se rozhodla využít také obec v Moravskoslezském kraji s bezmála 1 900 obyvateli, která neměla vybudovanou soustavnou kanalizaci s odpovídajícím čištěním odpadních vod ve všech svých lokalitách. Cílem projektu bylo odkanalizování lokality, ve které do té doby tato infrastruktura chyběla a její napojení na stávající ČOV. Náklady na realizaci činily cca 25 mil. Kč a výše proplacené dotace přesáhla 18 mil. Kč.

Pár praktických rad pro žadatele

Obecně je důležitá dobrá připravenost projektu před podáním žádosti o dotaci, tzn. zajistit stavební povolení na celou stavbu a mít zpracovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele (projektovou dokumentaci pro provedení stavby) – taková připravenost žadatele je hodnocena body navíc. Velký význam má také spolupráce zapojených subjektů. Často kvůli náročnosti projektu zajišťuje zpracování žádosti o dotaci odborná firma – pak je nutné nastavit spolupráci mezi žadatelem, projektantem a zpracovatelem žádosti o dotaci. Důležitým předpokladem pro podání žádosti o dotaci je soulad projektu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (PRVKUK).


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 172, leden 2018

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem