Splníme Vám víc než jen 3 přání

JAK PLNÍME STANOVENÉ CÍLE A JAK PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVY OBDOBÍ 2021-2027?

ČR stanovené milníky plní...

Prvním z předložených dokumentů byla Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2018, která mapuje dosahování milníků v současném období a aktualizuje rozvojové potřeby ČR. České republice se také podařilo naplnit 123 ze 134 milníků stanovených Evropskou komisí – díky tomu bude České republice uvolněno na projekty dalších 36,8 mld. Kč. Evropská komise bude s Českou republikou jednat o přesunutí prostředků z oblastí, kde nebyly milníky plně naplněny, do oblastí, kde byly výrazně překročeny a jsou v nich připraveny kvalitní projekty.

Co bude obsahovat Dohoda o partnerství pro období 2021-2027?

Vláda byla také informována o stavu přípravy Dohody o partnerství a operačních programů na období 2021 - 2027. Mimo detailů o jednotlivých operačních programech se zpráva věnovala podrobnému harmonogramu jejich přípravy i stavu vyjednávání na evropské úrovni. Finální verze Dohody o partnerství a operačních programů pro budoucí období by měla být vládě předložena v březnu příštího roku. Tento termín však závisí i na schválení legislativy na evropské úrovni, jejíž finální verze se nestihla oproti původním předpokladům dojednat ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Česká republika zahrne do Dohody o partnerství Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond plus a Evropský námořní a rybářský fond. Součástí budou i finanční nástroje, které na rozdíl od nevratných dotací zahrnují takové druhy podpory, jako jsou například výhodné půjčky či záruky. Evropská komise klade na využívání těchto nástrojů oproti nevratným dotacím čím dál větší důraz.

Do jakých oblastí bude ČR investovat?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo také Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v Česku po roce 2020, která určuje oblasti pro financování z evropských fondů v České republice po roce 2020. Ve finální verzi, kterou ministerstvo předložilo vládě, potřeby ČR rozpracovává a prioritizuje s ohledem na připravované operační programy a Dohodu o partnerství a uvádí klíčová doporučení a opatření, směřující k přípravě operačních programů. V dokumentu byla rozpracována také část věnující se možné podpoře určitých oblastí z unijních programů, které jsou na rozdíl od operačních programů spravovány přímo Evropskou komisí.

V koncepci jsou k jednotlivým operačním programům přiřazeny fondy, z kterých by se měly programy financovat, a jsou i zpřesněny jejich názvy. Například Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) známý ze současného období bude nahrazen Operačním programem Jana Amose Komenského (OP JAK), který bude mít obdobné zaměření.

Monitorovací systém bude pravděpodobně stejný jako v současnosti

Monitorovací systém fondů EU pro nové programové období 2021 až 2027 by měl být vytvořen jako kopie současného monitorovacího systému s možností dodání i jiného řešení podle potřeb nového programového období. Náklady v průběhu deseti let by měly činit 3,5 miliardy korun, což je proti stávajícímu systému úspora 1 mld. korun.

Vyplývá to z Koncepce přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021-2027, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj a poté schválila vláda.

Počet operačních programů při čerpání evropských dotací by se měl v novém období snížit ze současných deseti na osm. Míra spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v příštím programovém období u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, jako nyní.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. Při započtení inflace by měl český podíl na dotacích dosáhnout 20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč). Ve stávajícím finančním období 2014 až 2020 je pro ČR vyčleněno bezmála 24 miliard eur (614,6 miliardy korun).

Zdrojem článku je Ministerstvo pro místní rozvoj a portál EurActiv.cz


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 191, srpen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem