Splníme Vám víc než jen 3 přání

Investice do území 2014+

Územní investice jsou významným prvkem politiky ESI fondů pro programové období 2014-2020. Slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší.

Nejedná se o další operační programy, ale nástroje pro území metropolitních oblastí, které mají rezervovanou alokaci ve vybraných specifických cílech sedmi operačních programů ESIF (OPPPR, IROP, OPD, OPPIK, OPŽP, OPZ, OP VVV), jejichž pravidly se žadatel řídí. Nicméně, ne každé území musí mít připravenu strategii pro všechny dané programy, konečné nastavení je vždy na vedení projektu v dané metropolitní oblasti.

Územní investice se dělí na dva typy – Integrované teritoriální investice (dále jen ITI) a Integrované plány rozvoje území (dále jen IPRÚ) – a pokrývají všechna krajská města a Mladou Boleslav.

Předkládání žádostí v rámci územních investic probíhá dvojím způsobem.

Společným rysem je tedy centrální vyhlášení průběžné výzvy Řídícími orgány jednotlivých operačních programů a následné vyhlašování dílčích výzev Nositelů Strategií příslušných území. Rozdíl je v systému hodnocení projektů. Zatím co projekty podporované z Evropského fondu regionálního rozvoje (výjimku zde tvoří OP Praha – Pól růstu) jsou hodnoceny přímo Zprostředkujícím subjektem ITI, případně IPRÚ, výzvy financované z Evropského sociálního fondu a také projekty v rámci OPPPR jsou hodnoceny Řídícími orgány, tj. ministerstvy či jejich výkonnými agenturami, jak je tomu u běžných výzev.

Novým prvkem u územních investic je jednání Pracovních skupin. Zde mají uchazeči o dotaci příležitost představit a obhájit svůj projekt. Toto jednání je zpravidla veřejné a účastní se ho všichni adepti dané výzvy.

Rozdělení území a nejdůležitější podporované programy

ITI

Pražská metropolitní oblast

 • IROP – silnice II. a III. třídy, terminály, telematika, cyklodoprava, předškolní vzdělávání, ZŠ a SŠ
 • OPPPR – záchytná parkoviště, bezpečnost veřejné dopravy
 • OPŽP – zajistit povodňovou ochranu intravilánu; podpořit preventivní protipovodňová opatření

Plzeňská metropolitní oblast

 • IROP – silnice II. a III. třídy, terminály, cyklodoprava, trolejbusy, tramvaje, ZŠ, SŠ, sociální podniky, sociální služby, sociální bydlení
 • OP PIK – Spolupráce, Služby infrastruktury, Poradenství, Inovace, Potenciál
 • OPD – tramvajové trati
 • OP VVV – SC 1.2
 • OPŽP – snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • OPZ - SC 1.1, SC 2.1

Ústecko-chomutovská aglomerace

 • OPD – tramvajové a trolejbusové trati
 • IROP – nízkoemisní vozidla, terminály, SŠ, sociální služby, sociální bydlení
 • OPŽP – dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 • OP VVV – SC 1.2
 • OPZ – SC 1.1, SC 2.1

Hradecko-pardubická aglomerace

 • IROP – nízkoemisní vozidla, terminály, telematika, cyklodoprava, ZŠ, SŠ, VOŠ, památky, muzea, knihovny
 • OPD – trolejbusové a tramvajové trati, bezpečnost dopravy a telematika
 • OPŽP – snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod; zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
 • OP VVV – SC 1.2, SC 3.1, SC 3.2, SC 3.5
 • OP PIK – Aplikace, Inovace, Potenciál, Nemovitosti, Školicí střediska, Služby infrastruktury

Brněnská metropolitní oblast

 • IROP – terminály, nízkoemisní vozidla, telematika, silnice II. a III. třídy, cyklodoprava, předškolní vzdělávání, ZŠ, SŠ, volnočasové vzdělávání mládeže, sociální služby, sociální bydlení,
 • OPD – tramvajové a trolejbusové trati, bezpečnost dopravy a telematika
 • OPŽP – zajistit povodňovou ochranu intravilánu; zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • OP PIK – Úspory energie v SZT, Služby infrastruktury
 • OPZ – SC 2.1.1

Olomoucká aglomerace

 • IROP – předškolní vzdělávání, ZŠ, SŠ, VOŠ, volnočasové vzdělávání mládeže, celoživotní učení, silnice II. a III. třídy, cyklodoprava, terminály, bezpečnost v dopravě, nízkoemisní vozidla, památky, muzea knihovny
 • OP PIK – Školicí střediska, Služby infrastruktury, Technologie, Nemovitosti, Inovace, Patent, Potenciál, Aplikace, Inovační vouchery
 • OPD – tramvajové a trolejbusové trati, bezpečnost dopravy a telematika
 • OP VVV – SC 1.2
 • OPŽP – prevence vzniku odpadů; zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • OPZ – SC 1.1.1

Ostravská aglomerace

 • IROP – ZŠ, SŠ, volnočasové vzdělávání mládeže, celoživotní vzdělávání, sociální podnikání, památky, silnice II. a III. třídy, terminály, nízkoemisní vozidla
 • OPZ – SC 1.1.1
 • OP PIK – Aplikace, Klastry, Technologie, Nemovitosti, Školicí střediska
 • OP VVV – SC 1.2
 • OPD – tramvajové a trolejbusové trati, bezpečnost dopravy a telematika
 • OPŽP – zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

IPRÚ

Mladá Boleslav

 • IROP – nízkoemisní vozidla, terminály, telematika, cyklodoprava, sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení, předškolní vzdělávání, ZŠ
 • OPZ – SC 1.1.1

České budějovice

 • OPD – bezpečnost dopravy a telematika, trolejbusové trati
 • IROP – terminály, cyklodoprava, nízkoemisní vozidla, telematika, silnice II. a III. třídy, ZŠ, SŠ, VOŠ, předškolní vzdělávání

Karlovy Vary

 • IROP – telematika, terminály, cyklodoprava, nízkoemisní vozidla, silnice II. a III. třídy, památky, ZŠ, SŠ, celoživotní učení, sociální služby, sociální bydlení
 • OPD – lanovky a výtahy v návaznosti na MHD
 • OPZ – SC 1.1.1, SC 2.1.1

Liberec – Jablonec nad Nisou

 • IROP – silnice II. a III. třídy, terminály, bezpečnost v dopravě, cyklodoprava, nízkoemisní vozidla, telematika, sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení, sociální podnikání, předškolní vzdělávání, ZŠ, SŠ
 • OPD – tramvajové trati
 • OPZ – SC 1.1.1, SC 2.1.1

Jihlavská sídelní aglomerace

 • IROP – sociální služby, předškolní vzdělávání, terminály, nízkoemisní vozidla, cyklodoprava, bezpečnost v dopravě, telematika, památky
 • OPZ – SC 1.1, SC 2.1
 • OPD – trolejbusové trati, bezpečnost dopravy a telematika

Zlín

 • IROP – terminály, nízkoemisní vozidla, telematika, cyklodoprava, silnice II. a III. třídy, ZŠ, SŠ, VOŠ, předškolní vzdělávání, památky, sociální bydlení, sociální služby, sociální podnikání
 • OPD – trolejbusové trati, bezpečnost dopravy a telematika
 • OPZ – SC 2.1.1

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 164, květen 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s. 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem