Splníme Vám víc než jen 3 přání

FINANČNÍ PODPORA PRO ENERGETICKÉ PROJEKTY

Přehled nástrojů, skrze které lze získat financování pro energetické projekty
  Popis Alokace 2014-2020 (na energetické projekty)
Evropské strukturální a investiční fondy
Kohezní fond 63,4 mld. eur (bez CEF) pro ČR 6,3 mld. eur

Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

 • Pro příjemce pomoci v rámci Kohezního fondu (15 zemí EU)
 • Rozdělen do tří sektorů: Energy, Telecom a Transport

zhruba 30 mld. eur; 5,35 mld. eur na energetické projekty

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
 • Podpora skrze operační programy v jednotlivých zemích EU, jednou z priorit ERDF v aktuálním období je nízkouhlíková ekonomika a v rámci jednotlivých regionů jsou stanoveny minimální limity podpory, která na nízkouhlíkové projekty musí být vyčleněna (min. 12 - 20 %)
12 mld. eur pro ČR

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Podpora zejména v rámci prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
1,14 mld. eur v rámci PO 3
OP Životní prostředí
 • Financování v rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory
 • Podpora snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití OZE, zvýšení energetického standardu veřejných budov
549,3 mil. eur
Krajské kotlíkové dotace
 • Podpora v rámci OP ŽP Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
9 mld. Kč
OP Praha – pól růstu ČR
 • Podpora energetických projektů zejména v rámci Prioritní osy 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory, tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
60,5 mil. eur
OP Doprava
 • Zejména Prioritní osa 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
33,84 mil. eur

Integrovaný regionální operační program

 • Podpora energetických projektů zejména v rámci prioritní osy 2, specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
623 mil. eur
Národní programy
Úspory energie s rozumem
 • Program pod správou MPO s cílem pomoci připravit projekty tak, aby bylo dosaženo max. výše úspor nákladů a energie
až do výše 70 % způsobilých výdajů
ENERG
 • Doplněk k programu Úspory energie s rozumem, jedná se o zvýhodněné úvěry pro projekty na úsporu energie, které jsou realizovány pouze v Praze
EFEKT 2017-2021
 • Státní program na podporu úspor energie, zaměřen na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti
750 mil. Kč 
Komunitární programy
Horizon 2020 zhruba 5,9 mld. eur pro energetické projekty
Evropská investiční banka (EIB) a EIF
 • EIB podporuje energetické projekty v oblasti produkce z OZE, budování
  infrastruktury či využívání nových technologií
 • Podpora projektů v oblasti energetiky také skrze program InvestEU (Investiční
  plán pro Evropu; společná iniciativa s Evropskou komisí)

V roce 2018 pomohly půjčky EIB vybudovat 26 000 km sítí a generovat 15 228 MWh elektřiny (86 % přitom z OZE)

Zdroj: Evropská komise, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 192, září 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem