Splníme Vám víc než jen 3 přání

EVROPSKÁ KOMISE VYSTAVILA ČESKÉ EKONOMICE KAŽDOROČNÍ VYSVĚDČENÍ

Hlavní výsledky Zprávy pro Českou republiku:

Hospodářský růst: Česká ekonomika po úspěšném roce 2017 (4,3 %) mírně zpomaluje, avšak HDP by v letech 2019–2020 měl i nadále růst solidním meziročním tempem kolem 2,8 %. Z hlediska životní úrovně Česko pokračuje v přibližování se průměru EU (hrubý národní důchod přepočítaný na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2017 dosáhl 82,7 % průměru EU).

Trh práce: Míra nezaměstnanosti se v průběhu druhé poloviny roku 2018 snížila až ke 2,3 %, což je nejnižší hodnota v EU za poslední dva roky. Nyní česká ekonomika bojuje s nedostatkem pracovních sil na trhu práce. Zpráva navrhuje, kde najít volné pracovní síly (větší zapojení žen s dětmi a pracovníků se zdravotním postižením či nízkou kvalifikací), a upozorňuje, že je třeba pracovníky připravovat na nové dovednosti, a to zejména v souvislosti s prohlubováním automatizace výrobních procesů.

Penzijní systém: Stárnutí populace představuje významné riziko pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Projekce výdajů na důchody ukazuje mezi lety 2016 a 2070 zvýšení o 2,7 procentního bodu HDP (tj. pátý nejvyšší nárůst v rámci EU). Nedávná opatření v rámci důchodového systému („zastropování“ věku odchodu do důchodu, valorizace důchodů) povedou ke zhoršení dlouhodobé udržitelnosti stavu veřejných financí (o 2 procentní body).

Zdravotnictví: Dlouhodobou udržitelnost veřejných financí rovněž zatěžuje předpokládaný nárůst výdajů na zdravotní péči při stárnutí obyvatelstva. Systém zdravotní péče se ve srovnání s ostatními zeměmi EU stále soustředí spíše na nemocnice. Probíhající reformy však mají potenciál efektivnost výdajů zvýšit – zejména povinné zavedení elektronických receptů a další rozvoj hodnocení zdravotnických technologií.

Daňový systém: Reformy pro zamezení daňovým únikům přinášejí ovoce, zlepšilo se zejména dodržování předpisů v oblasti DPH. Náklady podniků na dodržování daňových předpisů však zůstávají nad průměrem EU. Složitost systému DPH by mohlo dále zvýšit také navrhované snížení DPH u některých produktů a služeb .

Vzdělávání: Výdaje na studenta patří na všech úrovních vzdělávání k nejnižším v EU. Úroveň dosaženého vzdělání nepříznivě ovlivňují nízké investice, malá atraktivita učitelského povolání a socioekonomické nerovnosti. Roste podíl mladých lidí s nedokončeným středoškolským vzděláním, zejména v regionu Severozápad.

Sociální politika: Česká republika má stále jednu z nejnižších měr chudoby v EU, avšak rozdíly mezi skupinami obyvatelstva se zvýšily. Zejména v regionu Severozápad a Moravskoslezsku vykazují zhoršující se tendenci např. výsledky vzdělávání, počet sociálně vyloučených lokalit a přístup ke zdravotní péči. Z hlediska skupin obyvatel se negativní vývoj týká především starších osob (65+).

E-government: Česká republika má v oblasti elektronické veřejné správy v rámci EU stále podprůměrné výsledky, třebaže se v tomto ohledu zlepšuje.

Analýza investičních potřeb České republiky: Potenciál pro dlouhodobý růst lze posílit investicemi do vzdělávání a rozšiřování dovedností, domácích inovací a dopravní a digitální infrastruktury. V příloze D

jsou uvedeny klíčové priority pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, které vycházejí z analýzy obsažené ve Zprávě o ČR.

  • Investice do vzdělávání. Ekonomika zaměřená na výrobu si vzhledem k omezením daným trhem práce a demografickou situací žádá další investice do vzdělávání a dovedností.
  • Věda a výzkum. Investice do výzkumu a vývoje se v minulých letech přiblížily k průměru EU. Ve výsledcích však Česká republika zaostává. Reformy v oblasti podpory výzkumu a inovací by mohly zvýšit produktivitu ekonomiky, včetně malých a středních podniků.
  • Infrastruktura. Nedostatečně kvalitní silniční, železniční a širokopásmová síť přispívají k prohlubování regionálních rozdílů a ohrožují soukromé investice.
  • Ochrana klimatu. Česká republika by mohla více investovat v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, mj. v zájmu zajištění vysoké kvality ovzduší a udržitelného vodního hospodářství.

Zpráva o České republice je podkladem pro formulaci doporučení Evropské komise České republice 2017, která budou zveřejněna během jara 2019.

Celou Zprávu o České republice si můžete přečíst zde.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 186, březen 2019

Autorem článku je Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem