Splníme Vám víc než jen 3 přání

Erste Grantika Advisory: Firmy poptávají podporu CNG dopravy

Jak se podle vás české firmy orientují v nabídce dotačních příležitostí na financování energeticky úsporných opatření?

Stále se setkáváme s klienty, kteří tuto otázku dosud neřešili a v nabídce dotačních možností se neorientují. Zároveň ale máme i mnoho stálých klientů, kteří jsou zkušení a postupně řeší úsporná opatření v různých provozovnách či budovách. Celkově však Česká republika zaostává za svými závazky v oblasti optimalizace energetického hospodářství. Tuzemské firmy mají k dispozici v evropských fondech desítky miliard korun na realizaci energeticky úsporných opatření, ale v současné době je čerpají jen okrajově.

Hlavním dotačním programem v této oblasti je Operační program Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), ale co jiné programy? Mohou i v nich firmy čerpat dotace na úspory energií a zavádění obnovitelných zdrojů energie do svých provozů a sídel?

OP PIK je v této oblasti stěžejním programem, kde lze vedle klasických "zateplovaček" čerpat podporu také na elektromobilitu, nízkouhlíkaté technologie, malé vodní elektrárny, využívání druhotných surovin, modernizaci distribuční sítě nebo rekonstrukci a budování systémů zásobování teplem.

Který další program je podle vás významný?

Zmínil bych zejména Operační program Životní prostředí, kde lze získat zajímavé peníze například na energetické využívání odpadů či snižování produkce emisí do ovzduší spojené s úsporami energie. Vlastníci bytových domů mohou v souvislosti s energetickými úsporami využít Integrovaný regionální operační program a zemědělští podnikatelé mohou čerpat různé dotace v rámci Programu rozvoje venkova.

Co se vyplatí?

Kdy se vyplatí zažádat o dotaci na energeticky úsporná opatření? A kdy to naopak není vhodná cesta?

Vždy záleží na podmínkách aktuálně vypsané výzvy a zároveň je to individuálně závislé na povaze daného záměru. I proto svým klientům zajišťujeme bezplatné posouzení jejich situace, ze kterého je patrné, jak si jejich energetický záměr stojí ve světle hodnotících kritérií dané dotační výzvy. Pokud má potenciální žadatel nedostatek bodů nebo příliš vysokou investici vůči malým energetickým úsporám, je žádost bezpředmětná. Také u menších investic, například okolo jednoho milionu korun, je opravdu na řádném zvážení, zda má žádost o dotaci se všemi souvisejícími náklady a administrativním zatížením smysl.


Vratislav Kubík je absolventem Ekotoxikologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V letech 2006-2008 byl zaměstnán na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Ve společnosti Erste Grantika Advisory působí od roku 2008, v současnosti na pozici team leadera. Sám se zabývá primárně oblastí životního prostředí a energetiky.


Jak hodnotíte nabídku dotací na energeticky úsporná opatření ze strany státu? Je dostatečná? A vychází vstříc žadatelům?

Dle mého názoru je nabídka podpory pro podnikatele, veřejný sektor i pro fyzické osoby relativně pestrá. Výše podpory je sice oproti minulosti ve většině případů nižší, nicméně pokud někdo o obdobném záměru uvažuje, nemá mnoho důvodů se žádostí vyčkávat. To, co v poslední době klienti marně poptávají, je například podpora CNG dopravy v podnikatelské sféře. Zároveň nemohu nezmínit časté rozladění žadatelů kvůli náročnějším podmínkám přípravy žádostí o dotaci oproti předchozím výzvám i období. V první výzvě programu Úspory energie muselo kvůli přísným hodnotícím kritériím velké procento klientů odstoupit od podání žádosti, v aktuální druhé výzvě jsou kritéria o trochu mírnější.

Pokud opustíme téma energeticky úsporných opatření, jaké další konkrétní možnosti čerpání dotací se v oblasti energetiky firmám nabízejí?

Pokud například subjekt řeší v rámci své činnosti vývoj a inovace, určitě bych doporučil programy Potenciál, Inovace či Aplikace. Prostředky by měly být alokovány opět i na rekonstrukci nemovitostí, ve kterých probíhá výrobní činnost. Své dotační možnosti mají i zemědělci, potravináři, podniky nakládající s odpady nebo ty, které potřebují snížit uvolňování emisí do ovzduší nebo environmentální rizika.

Spolu s bankou  

Plynou vašim klientům nějaké výhody z toho, že jste dceřiná společnost velké banky?

Bezpochyby. Klienti mají výhodu v tom, že naše matka, Česká spořitelna, vnímá zásadně snížené riziko zdárné realizace záměru díky naší účasti na administraci dotovaného projektu. To má nezanedbatelný vliv na parametry úvěrových podmínek, které si klient s bankou vyjedná. Pokud zároveň máme klienta, který potřebuje vyřešit financování připraveného záměru, není nic jednoduššího než zapojit do příprav některého z kolegů v bance.

Trendem je i nabídka zvýhodněných úvěrů ze strany státu k projektům podpořených dotacemi z evropských fondů. Vnímáte to pozitivně? A vyplatí se žadatelům sjednat si úvěr přímo u poskytovatele dotace spíše než u banky?

Jde o již několik let diskutované téma. Obecně se nabídka takzvaných finančních nástrojů oproti plánu značně opozdila, mnoho věcí stále není dořešeno a potenciální žadatelé jsou v současnosti převážně opatrní a vyčkávají, jak se situace vyvine. Uvidíme, s jakým úspěchem se nyní setká program EXPANZE pro malé a střední podniky.


Poradenská společnost Erste Grantika Advisory byla založena v roce 2000. Dlouhodobě se soustředí hlavně na dotační programy financované z evropských fondů (například Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je dceřinou společností České spořitelny, která pro ni zajišťuje zázemí silné banky včetně financování projektů jejích klientů nebo pojištění odpovědnosti ve výši 5 milionů eur. Z tohoto pohledu je míra úspěšnosti společnosti dlouhodobě 84 %.

Zastoupení má po celé ČR. Dosud zpracovala přes tři tisíce projektů a přispěla k vyplacení dotací ve výši zhruba 16 miliard korun. Mezi její nejčastější klienty patří malé a střední podniky, ale i velké firmy, stejně jako obce a města. Spolu s Českou spořitelnou, MPO a ČMZRB již několik let také nabízí produkt z oblasti finančních nástrojů s názvem INOSTART, který je zaměřený na podporu činnosti inovativních startupů ze segmentu malých a středních podniků a je financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce.


Článek je přejat z adresy http://www.investicniweb.cz/klienti-marne-poptavaji-podporu-cng-dopravy-u-podnikatelske-sfery/

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem