Splníme Vám víc než jen 3 přání

Energetické projekty ve veřejném sektoru

Podpora realizace energeticky úsporných záměrů existuje v různé podobě již řadu let, nicméně celkově Česká republika stále zaostává za svými závazky v oblasti optimalizace energetické náročnosti. K dispozici nejen pro veřejný sektor má náš stát v evropských fondech desítky miliard Kč, které se v současné době čerpají jen okrajově.

V rámci programového období 2007 – 2013 mohly obce a  města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace apod. prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí získat podporu na realizaci energetických úspor ve výši téměř 673 milionů eur. Celkem proběhlo 14 výzev a výše podpory v některých případech mohla dosáhnout až 90 %.

V aktuálním programovém období 2014 – 2020 opět Operační program Životní prostředí umožňuje v oblasti občanské vybavenosti podporovat široké spektrum záměrů zaměřených na energetické úspory, obnovitelné zdroje i výstavbu energeticky efektivních budov. Do tohoto okamžiku bylo vyhlášeno již 5 výzev a celkově bude do konce období rozděleno až 530 milionů eur. Oprávněnými žadateli jsou zde kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení.

Nové programové období však přineslo poměrně významné snížení procenta podpory na 40 % ze způsobilých výdajů. V  letošním roce se pak tyto podmínky znovu změnili a dotace na nejčastější projekty typu zateplení, výměny oken a zdroje tepla dosahuje podle míry úspor 35 až 50 %. Na systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla pak podpora činí nově až 70 %.

Finanční prostředky putují ale také například na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, kde lze získat až 30 % ze způsobilých výdajů.

Aktuálně mohou do 29. září zájemci žádat o podporu v rámci 70. výzvy na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně jde zejména o aktivity typu zateplení obvodového pláště budov, výměna a renovace oken či dveří, rekuperace, fotovoltaické systémy, solárně-termické kolektory nebo výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.

Záměry zaměřené na výstavbu nových veřejných budov v  pasivním energetickém standardu mohou podávat žádosti o  dotaci až do konce října 2019 a to ve výzvě č. 61.

Energeticky úsporné projekty nejsou v rámci OPŽP podporovány jen dotační cestou, navíc je totiž možné požádat i o výhodný úvěr Státní fond životního prostředí ČR na dofinancování investice. Jsou zde nastaveny výhodné podmínky, například úroková sazba ve výši 0,45 % p. a.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Jednou z typických situací potřeby snížení energetické náročnosti ve veřejné sféře jsou základní a mateřské školy, jejichž vlastníky jsou obce a města. Příkladem vezměme budovu základní školy z roku 1984, o kterou město dlouhodobě řádně pečovalo, a byla prováděna pravidelná běžná údržba. Po energetické stránce však budova již neodpovídala aktuálním standardům. K zajištění účinného hospodaření s energií bylo proto nutno investovat nemalé finanční prostředky do modernizace objektu.

Energetická opatření na objektu základní školy, která potřebovalo město provést, zahrnovala zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce a dále také výměnu nevyhovujících otvorových výplní, tedy oken a dveří. Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci budovy, kdy náklady přímo související s energetickými úsporami byly nárokovány jako způsobilé výdaje pro dotaci.

Celková investice do modernizace objektu základní školy přesahovala 9 mil. Kč, z toho cca 3 mil. Kč souvisely s energetickými opatřeními. Dotace v té době činila 40 % ze způsobilých výdajů na energetické úspory a dosáhla výše 1,2  mil. Kč. Dotací bylo podpořeno také zpracování projektové dokumentace a energetického posudku, zpracování žádosti o dotaci, zadávací dokumentace i manažerské řízení projektu. Dále byla dotace poskytnuta i na činnost technického dozoru investora a povinnou publicitu projektu.

Realizace akce probíhala v období letních prázdnin a následovalo podání žádost o platbu, která byla během měsíce proplacena na účet příjemce. Přijetím dotace bylo zahájeno 5 leté období udržitelnosti projektu, kdy je nezbytné zachovat realizovaná opatření a prokazovat dosaženou úsporu energie.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné záměr od začátku konzultovat s energetickým specialistou. Lze tak dopředu určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnotícím kritériím a podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná opatření nastavit. Dále mějte připravenou zejména projektovou dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení a podrobný položkový rozpočet.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 167, srpen 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem