Splníme Vám víc než jen 3 přání

Energetické projekty v podnikatelském sektoru

Firmy obvykle potřebují obměnit staré technologie na výrobu energie za nové, plánují využívat odpadní energii ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a  regulace… Uvažují o modernizaci či rekonstrukci energetických rozvodů, zateplení objektů, revitalizaci systému osvětlení či chtějí instalovat obnovitelné zdroje, včetně fotovoltaické elektrárny. Zároveň je často čeká výměna výrobních strojů za nové, energeticky méně náročné…

Podpora realizace energeticky úsporných záměrů existuje v  různé podobě již řadu let, nicméně celkově Česká republika stále zaostává za svými závazky v oblasti optimalizace energetického hospodářství. K dispozici má náš stát v  evropských fondech desítky miliard Kč, které se v současné době čerpají jen okrajově.

V rámci programového období 2007 – 2013 mohli podnikatelé získat podporu na realizaci energetických úspor primárně z programu Eko-energie (Operační program Podnikání a  inovace). Celkem proběhly čtyři výzvy, ve kterých se rozdělilo více než 12 mld. Kč.

Stěžejním dotačním zdrojem v rámci aktuálního programového období 2014 – 2020 je v této oblasti Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s  programem „Úspory energie“. Oprávněným žadatelem je zde malý, střední i velký podnik a podpora může dosáhnout až 50  % ze způsobilých výdajů. Oproti jiným programům je zde široký okruh možných žadatelů z hlediska podporovaných CZ-NACE, který zahrnuje nejen subjekty ze zpracovatelského sektoru, ale i stavební a obchodní firmy, či zemědělské podnikatele.

Do roku 2020 bylo na tyto investice určeno přes 20 mld. Kč. Výzva č. I z roku 2015 disponovala 5 mld. Kč, které však nebyly plně vyčerpány. U druhé výzvy z konce roku 2016 se sledovaná kritéria mírně upravila, alokace je zde dokonce 11 mld. Kč a  pokud nebude pro malý zájem přerušena, příjem žádostí by mohl trvat až do března 2018.

V rámci OP PIK je možné prostřednictvím dalších programů čerpat podporu také například na elektromobilitu, skladování energie a využívání druhotných surovin v rámci programu Nízkouhlíkové technologie. II. Výzva tohoto programu byla sice 31. 5. 2017 uzavřena, ale třetí kolo s celkovou alokací cca 0,35  mld. Kč by mohlo být otevřeno zase od července 2017.

Podporovány jsou rovněž obnovitelné zdroje energií, jako jsou např. malé vodní elektrárny a vyvedení tepla z bioplynových stanic. Program OP PIK s příhodným názvem Obnovitelné zdroje energie otevřel svou II. výzvu 15. 2. 2017 a žádosti budou přijímány až do 15. 7. 2017. Následná výzva je očekávána od září 2017 do ledna 2018.

Rekonstrukci a budování systémů zásobování teplem podporuje OP PIK v rámci programu Úspory v SZT.

I zde byl příjem žádostí v rámci II. výzvy zahájen 15. 2. 2017, ukončen však bude až 30. 10. 2017.

V poslední době oblíbené slovíčko Smart zastupuje v rámci OP PIK program Smart Grids, rozdělený na dvě části. V rámci našeho průvodce energetickými projekty se budeme zabývat pouze částí I, která je určena na modernizaci distribuční sítě. Již otevřená II. výzva ukončí příjem žádostí 31. 7. 2017. III. výzva by měla být pak otevřena od září 2017 do ledna 2018.

Nově se výzvy od 16. 6. 2017 dočkaly záměry zaměřené na samostatné budování fotovoltaické elektrárny na střechách či stěnách budov do 1 MW určené primárně pro vlastní spotřebu. Možné bude fotovoltaiky doplnit i o systém na skladování energie. Příjem žádostí bude ukončen 16. 10. 2017. Další novinkou by v létě měla být například podpora vtlačování bioplynu do sítě.

Energeticky úsporné projekty nebudou v rámci OP PIK podporovány jen dotační cestou, pro programy Úspory energií a Úspory energií v SZT jsou připravovány i varianty, kdy je podpora poskytována prostřednictvím finančních nástrojů.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Záměrem společnosti, která je vlastníkem administrativně výrobní budovy, bylo provést celkovou modernizaci objektu včetně energeticky úsporných opatření. Energetická opatření zahrnovala zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměnu oken, dveří a vrat, dále modernizaci osvětlení, otopné soustavy a rozvodů elektřiny i plynu.

Celková investice do modernizace objektu dosahovala 23  mil. Kč, z toho přes 12 mil. Kč souviselo s energetickými opatřeními. Společnost je malým podnikem, dotace proto činila 50 % ze způsobilých výdajů na energetické úspory a dosáhla výše přes 6 mil. Kč. Dotací bylo podpořeno také zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Realizace akce byla dokončena (tedy objekt byl kolaudován v únoru 2017), následovalo zpracování a podání žádosti o  platbu v březnu 2017 a tato byla v dubnu 2017 proplacena na účet žadatele o podporu.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné záměr od začátku konzultovat s energetickým specialistou. Lze tak určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnotícím kritériím a  podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná opatření nastavit. Dále mějte připravenou projektovou dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení a  podrobný položkový rozpočet. Výhodou je stavební povolení či vyjádření stavebního úřadu, že povolení není třeba.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 166, červenec 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem