Splníme Vám víc než jen 3 přání

Energetické projekty v oblasti bydlení

Nejvýznamnějším programem, alespoň co do objemu dostupných prostředků v aktuálním programovém období, je Integrovaný regionální program (IROP). V rámci tohoto dotačního titulu jsou oprávněnými žadateli právnické i fyzické osoby, konkrétně vlastníci bytových domů (kromě fyzických nepodnikajících) či společenství vlastníků bytových jednotek.

Výše dotace může činit až 42 % ze způsobilých výdajů. Výsledná míra podpory se odvíjí od způsobu naplnění monitorovaných kritérií. Podporována je celá řada aktivit vedoucích ke snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Aktuální Výzva č. 37 žadatelům nabízí cca 8,8 mld. Kč, přičemž termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 30. listopadu 2017. Pro rok 2018 se však počítá s Výzvou Energetické úspory v bytových domech III, která by měla mít obdobné parametry. Dle aktuálního harmonogramu výzev v rámci IROP by měl být příjem žádostí zahájen již v lednu příštího roku.

Jelikož IROP podporuje bytové domy mimo Prahu s více než čtyřmi bytovými jednotkami, bylo třeba poskytnout příležitost i menším bytovým a rodinným domům a obyvatelným nemovitostem v Praze. Ministerstvo životního prostředí se proto rozhodlo a upravilo úspěšný program Zelená úsporám právě pro potřeby této cílové skupiny.

Zelená úsporám je program s dlouhou historií, první výzvy byly vyhlášeny již v roce 2009. Postupně docházelo k jeho pozměňování a úpravám až do současné podoby.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Výzvy jsou vyhlašovány odděleně pro rodinné a bytové domy. První výzva pro rodinné domy byla vyhlášena od 1. dubna 2014 do 31. prosince 2014, druhá od 15. května 2015 do 15. července 2015. V současné době probíhající třetí výzva má být otevřena až do 31. prosince 2021. Žadatelé mohou získat dotaci až 50 %, v případě Moravskoslezského a Ústeckého kraje pak dokonce 60 %.

První výzva pro bytové domy byla vyhlášena od 15. května 2015 do 31. října 2015, druhá, pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických a  fotovoltaických systémů, bude uzavřena 31. prosince 2021, stejně jako výzva třetí určená pro stavebníky bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. V rámci této výzvy je podporována rovněž realizace zelených střech a také systémů, využívající teplo z odpadních vod, a to na území celé ČR. Maximální dotace činí 30 %.

Trojici představovaných programů zakončíme stručnými informacemi o tzv. „Kotlíkových dotacích“ určených pro domácnosti. V rámci tohoto programu spadajícího pod Operační program Životní prostředí nejprve žádají jednotlivé kraje na výměnu stacionárních zdrojů znečištění na svém území a následně vyhlašují dílčí výzvy, ve kterých rozdělují finance jednotlivým projektům. Zatím poslední celostátní výzva pro kraje byla ukončena 28. dubna 2017.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny
Společenství vlastníků jednotek s přispěním evropské dotace zahájilo projekt týkající se zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce bytového domu. Předkládaný projekt řeší energetickou nehospodárnost bytového domu. Obálka budovy neodpovídá současným požadavkům na prostupnost tepla, což způsobuje značné energetické ztráty a vede ke zvýšené spotřebě dodané energie.

Předmětem předkládaného projektu je provedení zateplení dosud nezateplených svislých obvodových stěn do exteriéru, stropu nad nevytápěným suterénem a  výměna vybraných otvorových výplní, odstranění původních a  realizace nových balkonů. Projekt povede k úsporám celkové dodané energie a ke zlepšení klasifikační třídy celkové dodané energie domu.

Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 1 754 075 Kč, kdy dotace je ve výši 701 630,63 Kč, tj. 40 %. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do konce roku 2018. V současnosti je podepsána smlouva s dodavatelem stavby, kdy stavební práce budou během srpna zahájeny.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné záměr od začátku konzultovat s energetickým specialistou. Lze tak určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnotícím kritériím a  podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná opatření nastavit.

Dále mějte připravenou projektovou dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení a podrobný položkový rozpočet. ýhodou je stavební povolení či vyjádření stavebního úřadu, že povolení není třeba.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 168, září 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem