Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dotace pro Prahu

Praha má v dotační oblasti historicky výlučné postavení, což je způsobeno jejím vysokým HDP. Proto nelze na pražské projekty, až na výjimky, čerpat z běžných evropských zdrojů určených pro zbytek republiky, ale má vlastní operační program (v minulosti dokonce programy), určený jen pro ni.

Díky výlučnému postavení má Praha rovněž své specifické problémy, a proto i její operační program je nastaven poněkud odlišně od ostatních. Úkolem tohoto článku však není ani jej rozebírat, ani hodnotit, tomuto tématu jsme se věnovali v jedné z předchozích sérií. Dnes bychom se spíše chtěli podívat na program z pohledu dotačních okruhů, které jsme rozebíraly pro mimopražské projekty a říct si, zda je možné je podpořit i  v Praze.

Úvodem je možné říct, že z představených šestnácti oblastí je v Praze přímo podpořeno pouze sedm, tedy ani ne polovina. A z tohoto počtu jsou ještě pouze čtyři podporovány přímo samotným Operačním programem Praha – Pól růstu. Zbylé spadají pod rozšířenou působnost operačních programů Zaměstnanost a Životní prostředí. Jedna z oblastí pak nachází odezvu jak v OP PPR, tak v OP ŽP.

Prvním z těchto okruhů je sociální podnikání. Zatím poslední výzva byla vyhlášena 24. 1. 2018 s příjmem žádostí od 28.  2. 2018 do 23. 1. 2019. Její alokace činí 42 mil. Kč. Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena na vznik a  rozvoj chráněných pracovišť. Oprávněným žadatelem v této výzvě může být pouze osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ), a jejíž datum vzniku je max. 2 roky před předložením žádosti o podporu.

OP PPR se významně věnuje rovněž podpoře VaV aktivit, byť poněkud odlišným způsobem, než je tomu u OP PIK. V současné době je otevřena 39. výzva „Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III“. Předmětem je rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury (vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory, akcelerátory apod.).

Hlavním účelem takovéto inovační infrastruktury je podpora a  rozvoj inovačních firem (zejména malých a  středních podniků), zavádění jejich nových technologií a  konkurenceschopných výrobků a služeb na trh. Příjem žádostí je otevřen do 17. 10. 2018 a alokace výzvy je 600 mil. Kč.

Dvojí podporu šlo čerpat v případě energeticky úsporných projektů v oblasti VNS. Kromě možností popsaných v článku ze srpna 2017 byl pro daný typ projektů určen i specifický cíl 2.1 OP PPR, jehož další výzva však není pro tento rok plánována.

Z oblasti životního prostředí bude je v Praze možné dotovat i vodohospodářské projekty a projekty řešící nakládání s  odpady. Vzhledem k tomu, že dotační prostředky na tyto oblasti pocházejí z OP ŽP, věnovali jsme se možnostem v  lednu a únoru 2018.

Zaměstnavatelé, toužící po lepším proškolení svých zaměstnanců musí využít pouze možností, které jim nabízí OP Zaměstnanost a které byly popsány v článku vydaném v říjnu 2017. Operační program Praha – Pól růstu je totiž určen pouze na investiční, tedy tzv. „tvrdé“ projekty, zatím co pořádání kurzů a seminářů se řadí pod projekty „měkké“.

Poněkud jiná situace je v případě rozvoje školského vzdělávání – pro rok 2018 jsou plánovány v rámci OP PPR ještě celkem 3 výzvy:

  • Výzva č. 45 „Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II“ s příjmem žádostí 14. 05. 2018 – 25. 10. 2018 a alokací cca 150 mil. Kč
  • Výzva č. 48 „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III“ s příjmem žádostí 19. 11. 2018 – 28. 03. 2019 a alokací cca 80 mil. Kč
  • Výzva č. 49 „Inkluze a multikulturní vzdělávání II“ s příjmem žádostí 19. 11. 2018 – 30. 05. 2019 a alokací 300 mil. Kč.

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 175, duben 2018

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem