Splníme Vám víc než jen 3 přání

DOTACE: CO SE PODAŘILO?

Energetické úspory v bytových domech

Prostředky z evropských fondů již pomohly změnit řadu městských sídlišť a stále je zde další prostor pro jejich využití. Skrze Integrovaný regionální operační program je pro žadatele v aktuální výzvě připraveno 2,5 miliardy korun. Na projekty energetických úspor mohou majitelé bytových domů, společenství vlastníků jednotek či družstva získat dotaci ve výši 30-40 % způsobilých výdajů.

Poskytnuté prostředky mají sloužit ke snížení spotřeby energie a k úsporám na platbách za energie. V rámci aktuálně otevřené výzvy Energetické úspory v bytových domech III., mohou žadatelé zasílat své projekty do 29. 11. 2019 (očekává se však, že v průběhu května dojde k prodloužení výzvy do 29. 11. 2020). Podpora je dostupná pro všechny regiony ČR kromě Prahy.

Ze získané dotace lze podpořit: zlepšení tepelně-technických vlastností budov, instalaci exteriérových prvků stínění, instalaci systému větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměnu zdroje tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody, instalaci solárních kolektorů či fotovoltaických systémů nebo instalaci zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn). Také lze financovat výměnu předávací stanice a vyregulování či modernizaci soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo podpořeno více než 1 500 projektů z oblasti snižování energetické náročnosti v celkové hodnotě více než 3 miliard korun. Nejvíce aktivní jsou žadatelé v Moravskoslezském (278 žádostí za 652 mil. Kč) a Středočeském kraji (153 žádostí za 417 mil. Kč).

Více informací k projektům, které se týkají zateplování je kdispozici na webu jdetozateplit.cz

Kolik prostředků z období 2014-2020 ještě zbývá vyčerpat?

Dle poslední zprávy o stavu čerpání dotací bylo ke konci letošního března vyčerpáno více než 70 % alokace určené pro současné období. Pod pojmem vyčerpáno se rozumí, o jaké výši alokace bylo rozhodnuto, že bude poskytnuta vybraným projektům. Žadatelům bylo doposud proplaceno více než 30 % akolace a ze strany Evropské komise byla České republice proplacena téměř třetina zaslaných žádostí o platbu.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo proplaceno necelých 19 mld. korun, největší část těchto prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (více než 5 mld. korun). Dále pak v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (více než 4 mld. korun) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (3,4 mld. korun).


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 188, květen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem