Splníme Vám víc než jen 3 přání

Doporučení pro lepší ekonomické zítřky

Cílem doporučení je navrhnout reformy tak, aby udržitelný hospodářský růst přispěl ke zvýšení životní úrovně a zároveň se předešlo rozpočtovým i jiným nerovnováhám ekonomiky – nejen v jednotlivých členských státech, ale díky koordinaci na evropské úrovni i v EU jako celku.

Doporučení vycházejí ze zevrubné analýzy české ekonomiky, kterou Evropská komise zveřejnila 7. března: Zpráva o České republice. Přestože je Česká republika relativně zdravou ekonomikou bez zjevných makroekonomických nerovnováh, zpráva poukazuje na to, že s dobře zacílenými reformami by domácí ekonomika mohla růst rychleji.

Jaké reformy a v jakých oblastech tedy Evropská komise České republice doporučuje?

  1. Důchodový systém: „Zlepšit udržitelnost veřejných financí, zejména důchodového systému.

Podle projekcí Evropské komise bude mít Česká republika pátý největší nárůst veřejných výdajů na důchody mezi zeměmi EU. Výdaje na důchody vzrostou z 8,2 % HDP v roce 2016 na 10,9  % HDP v roce 2070. Dlouhodobou udržitelnost důchodového systému výrazně zhoršila nedávno přijatá opatření, zejména zastropování odchodu věku do důchodu a  změna ve výpočtu valorizace.

  1. Veřejné zakázky: „Řešit nedostatky v zadávání veřejných zakázek, zejména prostřednictvím větší orientace na kvalitu a zaváděním protikorupčních opatření.

V ČR je běžné zadávání bez soutěže (10 %, vs. 3 % v  EU), zakázky s jedním uchazečem (47 %, vs. 23 % v EU), nedostatečný důraz na kvalitu (nejnižší cena je hlavním kritériem u 80 % zakázek, vs. 56 % v EU) a silné vnímání výskytu korupce (35 %). Stále je velmi dlouhá délka zadávacího procesu i délka odvolacích řízení u ÚOHS. Málo se využívá sdíleného zadávání a centrálních nákupů.

  1. Překážky pro investice: Snížit administrativní zátěž pro investice, mimo jiné zrychlením povolovacích řízení u  infrastrukturních projektů.

V kategorii „vyřizování stavebních povolení“ patří ČR k  nejhorším v EU (127. místo ze 190 zemí, v hodnocení Světové banky v rámci „Doing Business 2018“). Daňový systém je složitý. Doba, kterou podniky potřebují k vyřízení daňových povinnosti, je v ČR sedmá nejdelší v EU.

  1. Výzkum a vývoj: Odstranit překážky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména zvýšením inovační kapacity domácích firem.

Do výzkumu v ČR investují převážně firmy se zahraničními vlastníky (64 % výdajů podniků na výzkum a vývoj). Jejich výdaje na výzkum se za posledních šest let zdvojnásobily, zatímco domácí podniky naopak výdaje na výzkum omezují. Ačkoli kapacity veřejné výzkumné základny v posledních letech výrazně narostly (ČR na 9.místě v EU co do podílu veřejných výdajů na R&D), vědecká kvalita zaostává (20. místo co do podílu nejcitovanějších vědeckých publikací).

  1. Vzdělávání: Posílit kapacitu vzdělávacího systému, aby zajistil kvalitní a inkluzivní vzdělávání, mimo jiné podporou učitelského povolání.

I přes zlepšení v posledních letech platy učitelů zůstávají nízké (pod 60 % oproti jiným vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům). Narůstají nerovnosti ve vzdělávání: ČR má jeden z největších rozdílů mezi školami a žáky v závislosti na tom, z jakého sociálně-ekonomického prostředí pocházejí. Narůstá podíl mladých lidí s neukončeným středoškolským vzděláním.

  1. Trh práce: Posílit zaměstnanost žen, lidí s postižením a nízkokvalifikovaných, mimo jiné zlepšením efektivity aktivních politik zaměstnanosti.

Brzdu hospodářskému růstu v současnosti začíná představovat i nedostatek pracovníků. Za současné rekordně nízké nezaměstnanosti je proto třeba mobilizovat veškeré rezervy, které český pracovní trh skýtá. Zejména se jedná o matky s  malými dětmi, které se kvůli nedostatku služeb péče o děti a malému využívání flexibilních forem práce často vracejí do pracovního procesu později, než by si přály. ČR má v rámci EU druhý nejvyšší dopad rodičovství na zaměstnanost žen (tj. rozdíl mezi mírou zaměstnanosti žen s dítětem do 6 let a  žen, které dítě do 6 let nemají). Určité rezervy představují i  pracovníci s nízkou kvalifikací, kteří jsou i přes současný boom na českém trhu práce zapojení méně než ve většině zemí EU. Aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, dotovaná práce ve firmách) na nízkokvalifikované necílí, jejich účinnost obecně je nízká.

O doporučeních představených Evropskou komisí budou během června jednat členské státy. Poté je koncem června schválí nejvyšší představitelé členských zemí EU v Evropské radě a konečné znění potvrdí v červenci ministři financí v Radě EU. Doporučení se tak stanou návodem pro reformní priority v oblasti hospodářské politiky České republiky v letech 2018-2019.

Celé znění doporučení pro Českou republiku.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 177, červen 2018

Autorem článku je Pavlína Žáková

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem