Splníme Vám víc než jen 3 přání

Doporučení pro lepší ekonomické zítřky

V polovině května uveřejnila Evropská komise svá letošní doporučení pro hospodářské politiky členských států.

Doporučení uděluje Evropská komise zemím EU každoročně v rámci tzv. evropského semestru (http://ec.europa.eu/ europe2020/index_cs.htm).

Cílem je navrhnout reformy tak, aby udržitelný hospodářský růst přispěl ke zvýšení životní úrovně a zároveň se předešlo rozpočtovým i jiným nerovnováhám ekonomiky – nejen v  jednotlivých členských státech, ale díky koordinaci na evropské úrovni i v EU jako celku.

Doporučení vycházejí ze zevrubné analýzy české ekonomiky, kterou Evropská komise zveřejnila 22. února: Zpráva o České republice (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/ cr2016_czech_cs.pdf).

Přestože je Česká republika relativně zdravou ekonomikou bez zjevných makroekonomických nerovnováh, zpráva poukazuje na to, že s dobře zacílenými reformami by domácí ekonomika mohla růst rychleji.

Podle analýzy Komise je slabinou české ekonomiky zejména fungování veřejné správy. Podnikatelé jsou vystaveni nadměrné administrativní zátěži a vysokým nákladům na odvádění daní. Investice brzdí komplikovaný způsob vydávání stavebních povolení a neefektivní sytém zadávání veřejných zakázek.

Stát by mohl občanům i podnikatelům ulehčit život lepší nabídkou služeb e-governmentu, ale prozatím tak nečiní - elektronizace veřejné správy je jedna z nejméně rozvinutých v Evropské unie.

Pro zvýšení potenciálu české ekonomiky do budoucna je důležité i lepší využití prostředků směřujících na podporu výzkumu a vývoje. Je potřeba posílit spolupráci mezi podniky a výzkumnými institucemi a nastavit lépe systém hodnocení výzkumu a vývoje.

Brzdu hospodářskému růstu v současnosti začíná představovat i trh práce a nedostatek pracovníků. Za současné rekordně nízké nezaměstnanosti je proto třeba mobilizovat veškeré rezervy, které český pracovní trh skýtá. Zejména se jedná o matky s malými dětmi, které se kvůli nedostatku služeb péče o děti a malému využívání flexibilních forem práce často vracejí do pracovního procesu později, než by si přály.

Určité rezervy představují i pracovníci s nízkou kvalifikací, kteří jsou i přes současný boom na českém trhu práce zapojení méně ve většině zemí EU.

Do budoucna je rizikem pro hospodářský rozvoj ČR udržitelnost veřejných financí, a to kvůli očekávanému výraznému nárůstu výdajů na důchodový systém či zdravotnictví v důsledku stárnutí populace. I v těchto oblastech jsou potřebné reformy, aby byly veřejné rozpočty schopné výdaje státu na zdravotní péči a důchody v budoucnu ufinancovat.

Co tedy v květnu doporučila Evropská komise České republice?

  1. Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s  ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.
  2. Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.

Plné znění návrhu doporučení nejen pro Českou republiku, ale i pro ostatní členské státy Evropské unie, spolu s dalšími souvisejícími dokumenty lze nalézt na následujících stránkách:

O doporučeních představených Evropskou komisí budou během června jednat členské státy. Poté je koncem června schválí nejvyšší představitelé členských zemí EU v Evropské radě a konečné znění potvrdí v červenci ministři financí v Radě EU. Doporučení se tak stanou návodem pro reformní priority v oblasti hospodářské politiky České republiky v letech 2017-2018.

V minulosti se Česká republika doporučeními Evropské komise do značné míry řídila. I díky tomu se počet doporučení pro ČR postupně snižuje.

Oproti loňsku například z doporučení zmizela reforma rozpočtového rámce a reformy v oblasti školství, což odráží schválení zákona o rozpočtové odpovědnosti a opatření posilující inkluzi ve vzdělávání a posílení platů učitelů. To však neznamená, že v těchto oblastech již není co vylepšovat. Je třeba pokračovat v reformním úsilí a plánované reformy dokončit.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 165, červen 2017

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem