Splníme Vám víc než jen 3 přání

Digitální společnost: Robustní lekce estonského předsednictví

Estonsko v podobě své komplexně pojaté digitální kompetence vymyslelo a prakticky dotvořilo svoji výkladní skříň, jež neuvěřitelně posiluje jeho reputaci. Estonsko je navíc ukázkou toho, že digitální společnost představuje akcelerátor rozvoje dalších navazujících aktivit, čímž na konkrétním příkladu ilustruje, že elektronizace a virtualizace procesů nevede ani v krátkém období k růstu nezaměstnanosti, ale k jevu právě opačnému, kdy nové aktivity generují velmi silnou poptávku po nových pracovních místech.

Co je součástí této výkladní skříně? Základní kostru tvoří systémový produkt eGovernment, který estonská populace již nyní považuje za zcela samozřejmého usnadňovače jejího praktického života, který však z pohledu České republiky stále vyhlíží jako science-fiction. Hlavním principem produktu eGovernament je once only (pouze jednou), znamenající, že občan poskytuje své osobní informace státu a jeho institucím toliko jedinkrát a jakékoliv další veřejné služby občanu poskytované jsou prováděny na základě sdílení těchto informací. A občan se již dále nemusí starat ani o jejich případné změny, i ty zajistí stát a občan je pouze v rozumné časové periodě elektronicky verifikuje. Když tedy vstoupí do stavu manželského, či z něj naopak vystoupí, o změnu informační báze o něm se postará příslušný úředník; totéž v  případě dokončení vzdělání, změny bydliště apod. Nositelem těchto informací z pohledu poskytování služeb občanovi je elektronická identifikační karta, v níž je nahráno úplně všechno potřebné pro běžný život občana, podnikatele, pasažéra, cestovatele, pacienta, důchodce a řady dalších rolí. Estonec tak nepotřebuje mít současně několik průkazů pro různé účely a eID mu řádně poslouží nejen jako doklad totožnosti, ale též jako řidičský průkaz, živnostenský list, předplatní jízdenka na dopravu, průkaz ke vstupu do muzeí, galérií, knihoven, parkovací karta, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a pro řadu jiných účelů.

eGovernment umožňuje, aby se Estonec během v současné době již přibližně 30 vteřin zaregistroval coby podnikatelský subjekt. A pozor: Estonci nepodávají daňová přiznání. Veškeré jejich příjmy jsou napojeny na elektronický systém finančního úřadu (podnikatelé samozřejmě používají eFakturu), který sám připraví pro občana přehled jeho příjmů a uznatelných výdajů a  elektronicky mu zašle finanční bilance pro příslušný fiskální rok, kterou občan opět pouze potvrdí a ověří její správnost.

A nutno opakovat, eGovernment je „pouze“ základem další elektronické nadstavby, projevující se prakticky ve všech ostatních aktivitách. Elektronizace a digitalizace společnosti a ekonomiky je v Estonsku doslova horizontálním principem.

Proto v Estonsku lze jako zcela obvyklé spatřit nejen eFinancial Services, eCommerce, ale též eAgriculture a v jeho rámci též eVegetables. Jejich společným jmenovatelem je to, jak může digitální prostředí přispět k lepší a efektivnější alokaci zdrojů či kapitálu (od přírodního přes lidský až po finanční v podobě zlepšení procesů finančního zprostředkování). Exportním hitem je pak produkt eResidence, který je určen pro cizince – osoby i firmy; opírá se o přeshraniční výměnu dat a taktéž proto je Estonsko zastáncem a prvním prosazovatelem prostředí volného pohybu dat v rámci EU (projevující se snahou zařadit pohyb dat do vnitřního trhu, kdy se hovoří o páté ekonomické svobodě, byť právě zde existuje dosti velké dilema: má smysl pohyb dat „svazovat“ pravidly volného trhu, anebo nechat zcela volně a spontánně se rozvíjet jejich pohyb s rizikem, že tento bude narážet na překážky na národní úrovni) i  v  širším globálním kontextu. eResidence spočívá v tom, že se osoba či firma stane virtuálním estonským rezidentem, resp. poskytne příslušné estonské instituci „plnou moc“, na jejíž základě jí bude tato instituce elektronicky zastupovat ve všech administrativních úkonech (registrace, daňové přiznání apod.) tak, aby bylo vyhověno pravidlům té země, odkud osoba či firma pochází. V současné době je snaha, aby produkt eResidence pokrýval více než 130 zemí světa.

Při tomto rozsahu, a zvláště pak ambicích, globálně pokryté digitální společnosti nepřekvapí, že za hlavní riziko jejich naplnění je považován kybernetický útok. V tomto riziku spočívá též hlavní limit jejího dalšího rozvoje. Čím více se bude digitální prostředí rozvíjet, tím více se stane cílem útoků a tím větší bude pravděpodobnost narušení kybernetické bezpečnosti. Proto nalezení vyváženosti mezi kybernetickou bezpečností a příležitostmi, které digitální společnost v sobě skýtá, je momentálně nejzásadnějším obecným parametrem její budoucnosti.

Hovoříme-li o estonských prioritách v oblasti digitální společnosti v rámci právě probíhajícího předsednictví, jsou to: propojenost (konektivita), eCommerce, kybernetická bezpečnost, volný pobyv dat v mezinárodním měřítku a  existence fondu pro financování eGovernmentu. Co je možná snad ještě důležitější, než výčet priorit vyhlížejících tak technicky, že Estonci sami považují pokrok dosažený v  jejich zemi v oblasti digitální společnosti nikoliv za technicko-materiální záležitost, nýbrž mentální: jsou přesvědčeni, že to nejdůležitější není o technologiích, nýbrž o stavu mysli, důvěře a politické vůli.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 170, listopad 2017

Autorem článku je Petr Zahradník

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem