Splníme Vám víc než jen 3 přání

Chystá se revoluce v placení daně z přidané hodnoty u přeshraničního obchodu

Evropská komise počátkem října představila plán na největší reformu pravidel DPH v EU za poslední čtvrt století. Nový systém by měl být výhodný jak pro státy – tím, že omezí daňové úniky – tak pro podniky díky zjednodušení a snížení byrokratické zátěže. Pokud s návrhy Komise budu souhlasit členské státy, bude to pro podniky znamenat celou řadu změn.

Navrhovaná reforma má nahradit systém, který byl pro placení DPH u přeshraničních obchodů zaveden v roce 1993. Tento systém byl zaveden v roce 1993 jako přechodný, avšak přetrval až dodnes, i vzhledem k nemožnosti nalézt jednotný postoj všech členských zemí k jeho změně.

S tím, jak se obchodování v Evropě stává čím dál více přeshraničním a elektronickým, se však tento systém stává nevyhovujícím. Čím dál více podniků obchoduje v rámci celé EU a musejí se potýkat s roztříštěností postupů pro placení DPH. Kromě toho současný systém otevírá prostor daňovým podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH.

Cílem navrhované reformy je tedy zejména učinit daňový systém u přeshraničních transakcí odolnější vůči daňovým únikům. V současnosti členské státy na DPH ročně přicházejí o více než 150 miliard eur, přičemž 50 mld připadá právě na přeshraniční podvody. Odhaduje se, že díky navrhované reformě se tyto ztráty sníží o 80 %.

Díky reformě se zároveň zjednoduší daňové povinnosti podnikatelů u přeshraničního obchodování. Cílem Komise je, aby evropské podniky mohly i při placení DPH maximálně těžit z výhod jednotného trhu a díky tomu lépe konkurovat na světových trzích.

V současné době jsou podniky, které obchodují s jiným členským státem, zatíženy o 11 % vyššími náklady na dodržování předpisů ve srovnání s těmi, které obchodují pouze na domácím trhu. Zjednodušení a modernizace DPH by měly tyto náklady snížit přibližně o 1 miliardu eur.

A jaké jsou základní prvky navrhovaného systému?

  • Boj proti podvodům: Komise navrhuje změnit stávající systém DPH v tom smyslu, aby bylo zboží při prodeji z jedné země EU do druhé daněno stejně, jako když je prodáváno vnitrostátně. V současné době je tento druh obchodování od DPH osvobozen, což podvodníkům umožňuje DPH vybrat a poté zmizet, aniž by peníze odevzdali státu, např. prostřednictvím karuselových obchodů.
  • Jednotné kontaktní místo: Společnostem, které prodávají do zahraničí, usnadní vyřizování administrativy spojené s DPH jednotná kontaktní místa. Obchodníci budou moci předkládat daňová prohlášení a provádět platby prostřednictvím centralizovaného internetového portálu, ve svém jazyce a  podle jednotných pravidel a administrativních šablon jako ve své domovské zemi. Členské státy si pak budou DPH odvádět navzájem přímo. Tento systém již dnes funguje u  prodeje elektronických služeb.
  • Země určení: Přechod na zásadu „země určení“, podle které se konečné DPH bude vždy platit členskému státu konečného spotřebitele a také podle sazby tohoto členského státu. Tento systém již dnes funguje u prodeje elektronických služeb.
  • Méně byrokracie: Zjednodušení pravidel fakturace umožní prodávajícím vystavovat faktury podle předpisů jejich země i při přeshraničním obchodování. Podniky již dále nebudou muset sestavovat seznam přeshraničních transakcí pro jejich daňový úřad (tzv. „souhrnné hlášení“).
  • Věrohodný obchodník: Návrh rovněž zavádí pojem certifikované osoby povinné k dani – kategorii pro věrohodné subjekty, které budou moci využít zjednodušených a časově méně náročnějších pravidel.

Legislativní návrh budou nyní projednávat členské státy v Radě a Evropský parlament jej obdrží ke konzultaci.

V roce 2018 Komise předloží podrobný právní návrh na změnu směrnice o DPH, který bude obsahovat technické podrobnosti, aby by mohl být konečný režim DPH bez problémů implementován.

V roce 2019 by měla vstoupit v platnost některá krátkodobá opatření, o která výslovně požádaly členské státy, aby zlepšily fungování stávajícího systému DPH až do zavedení konečného režimu.

Nový systém placení DPH by měl platit – pokud se na něm všechny členské státy shodnou – od roku 2022.

Další informace jsou k dispozici na adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_cs.htm


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 170, listopad 2017

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem