Splníme Vám víc než jen 3 přání

BUDOUCNOST MÁ POTENCIÁL NA VENKOVĚ

Program rozvoje venkova nabízí jednak široké spektrum dotačních možností pro zemědělské podnikatele v jejich oboru podnikání, ale také možnosti rozvoje nezemědělských činností, vedoucí k diverzifikaci příjmů. Program je zaměřený na ekonomický rozvoj venkovských oblastí a také případnou tvorbu nových pracovních příležitostí. Každá operace se orientuje na jinou oblast dotačních možností. Primárně jsou financováni zemědělští podnikatelé, ale jsou také oblasti podpory určené potravinářských či krmivářským – zpracovatelským podnikům. Veškerá podpora je směřována mimo území hl. města Prahy (v případě diverzifikace zemědělských činností mimo města Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu).

Příjem žádosti v rámci PRV probíhá v pravidelných etapách dvakrát ročně (vždy na jaře a na podzim). Výzvy jsou vyhlašovány s dvouměsíčním odstupem od zahájení příjmu. Harmonogram na daný rok je zveřejnován s dostatečným předstihem, tudíž má každý žadatel prostor, aby si projekt dopředu připravil a zajistil veškeré povinné dokumenty, zejména stavební povolení (je-li vyžadováno), které je nutné mít ke dni podání žádosti.

Veškerá administrace a komunikace probíhá na Portálu Farmáře. Žadatel si musí zřídit vlastní účet. Přes tento systém se podává zejména Žádost o dotaci a Žádost o platbu.

V rámci jedné výzvy je možné podat pouze jednu žádost. Žadatel dotace zajistí financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů a až následně, po podání žádosti o platbu, mu bude schválená dotační částka připsána na uvedené číslo účtu. Projekt musí být realizovaný do dvou let od podepsání Dohody o poskytnutí dotace. Doba udržitelnosti je pět let od ukončení projektu.

Pokud je žadatel zařazený do kategorie Doporučen, je povinen do 92 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádosti, odevzdat veškeré povinné přílohy, včetně zadávací dokumentace a smlouvy s vysoutěženým dodavatelem. Samotný proces výběrového řízení může být zahájen již před podáním dotační žádosti, ale nesmí být před tímto datem ukončen. Realizace projektu pak může začít až po podání dotační žádosti.

V roce 2017 proběhnou dvě výzvy – jarní (1. – 24.4. 2017) a podzimní (1. – 21. 10. 2017). Jarní výzva bude vyhlášena v únoru a příjem žádostí bude probíhat především pro následující operace:

  • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců;
  • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností;
  • 6.4.2 Podpora agroturistiky či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6-40 lůžek) včetně stravování (nelze samostatně) a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí;
  • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

U operace 6.4.1 a 6.4.2 musí žadatel splnit jednu z těchto podmínek: min. 30 % příjmu ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová min. 0,3 VDJ/ha na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s min. výměrou 3 ha. Dotace je závislá na velikosti podniku (malé podniky 45 %, střední podniky 35 % a velké podniky 25 % způsobilých výdajů).

U operace 16.2.1 podléhá projekt kontrole hodnotící komise a jeho realizace je prodloužena na dobu tří let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Také realizace výběrového řízení je posunuta až na termín podání Žádosti o platbu.

Podzimní výzva bude vyhlášena v srpnu a příjem žádostí bude probíhat především pro následující operace:

  • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků;
  • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů;
  • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Další možnosti čerpání finančních prostředků jsou národní programy MZe a Podpůrný rolnický a garanční fond (PGRLF). Tento zajišťuje podpory formou dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpory pojištění, poskytování záruk, půjček a úvěrů, či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů. Nyní nabízí PGRLF celkem třináct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, potravináře i krmiváře a podnikatele, zabývající se zpracováním dřeva nebo lesním hospodářstvím. Kromě základních podpor formou subvence částí úroků z komerčních úvěrů nabízí také přímou podporu pojištění či nákupu zemědělské půdy, podporu v podobě úvěrů poskytnutých PGRLF a zajištění úvěrů.

Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Příkladem uvedeme podnikatele z nezemědělského (potravinářského) sektoru. Příjemce jakožto malý podnik dostal dotaci na pořízení moderní linky na mletí pšenice. Z dotace, která činila přibližně 3,5 mil. Kč, bylo pořízeno 26 nových technologií a v rámci projektu vzniklo 7 nových produktů. Žádost o platbu byla podána s měsíčním předstihem. Po zahájení kontroly Žádosti o platbu ze strany SZIF proběhla kontrola pracovníky příslušného Regionálního odboru SZIF v místě realizace. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a momentálně příjemce čeká na proplacení dotace.

eDOTACE I GRANT klub I Program rozvoje venkova 


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 161, únor 2017

Autorem článku je Erste Grantika  Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem